Konu 1: Haklar & Sorumluluklar

Konu 1: Haklar & Sorumluluklar

Kaynak: www.pexels.com

Haklar ve sorumluluklar ile ilgili temel noktalar:

 • “Göçmen hakları” için belirlenmiş bir kategori yoktur. Göçmenlerin yararlandığı haklar genel olarak insan hakları hukuku, mülteci hukuku, göçmen işçiler ve insancıl hukuk yoluyla tesis edilmiştir.
 • Uluslararası ve bölgesel yasal çerçeve, uluslararası insan hakları hukuku, devletlerin korunmaya muhtaç savunmasız göçmenlere yanıt verme konusunda sahip olduğu çeşitli yükümlülükleri vurgulamaktadır.
 • Göçmenlerin hem transit hem de varış ülkelerine karşı sorumlulukları, hakları ve yükümlülükleri vardır.
 • Bu sorumluluklar ve yükümlülükler ulusal yasalar ile tanımlanır, ancak sınırsız değildir ve yine de Devletlerin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymak zorundadır.
 • Bunlar arasında kilit nokta, göçmen statüsüne bakılmaksızın tüm göçmenlerin insan haklarına saygıdır.

Göçmenlerin hak ve sorumluluklarını tanımlayan uluslararası yasal belgeler:

 • 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi;
 • 1949 İstihdam Göç Sözleşmesi;
 • 1950 Avrupa İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi (ECHR);
 • 1951 Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme;
 • 1954 Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin BM Sözleşmesi;
 • 1965 Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (CERD);
 • 1966 Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi;
 • 1977 Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsüne ilişkin Avrupa Sözleşmesi;
 • 1984 Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme;
 • 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi;
 • 1990 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (ICRMW – Göçmen İşçiler Sözleşmesi);
 • 2000 Uluslararası Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (UNCTOC);
 • 2003 İnsan Ticareti Önleme, Bastırma ve Cezalandırma Protokolü (Palermo Protokolü);
 • 2004 Göçmenlerin Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Kaçakçılığı Protokolü; ve
 • 2006 BM Engelliler Sözleşmesi.

Tüm göçmen kategorileri dahil, tüm insanlar için geçerli olan asgari haklar :

 • Kişinin yaşam hakkı, özgürlüğü ve güvenliği
 • Kendi kaderini tayin hakkı
 • Özel hayata, aileye, eve ve yazışmaya saygı gösterilmesi hakkı
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı
 • Gözaltına alınan kişi olarak insan hakkı
 • Kanun önünde eşitlik hakkı
 • Ayrımcılık yapmama hakkı
 • Herhangi bir ülkeden ayrılma ve kendi ülkesine dönme hakkı
 • Kölelik / köle ticaretine karşı yasak
 • İşkence veya diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele yasağı
 • Keyfi uzun süreli tutuklamaya karşı yasak
 • Geçmişe dönük cezai tedbirlere karşı yasak
 • Geri göndermeme ilkesi