Kaynaklar

AB’ye Göçün Uzun Vadeli Sosyal, Ekonomik ve Mali Etkileri: Entegrasyon Politikasının Rolü, Avrupa Komisyonu, JRC Ekonomi ve Finans Çalışma Kağıtları, 2017/4

Göç Veri Portalı (https://migrationdataportal.org/themes/international-migration-flows)

2030 Küresel Eğilimleri: Göç ve Entegrasyonun Geleceği, Avrupa Stratejisi ve Politika Analiz Sistemi (ESPAS), 2018 (https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/Ideas%20Paper%20Future%20Migration%20Integration_V04.pdf)

Göç ve göçmen nüfus istatistikleri, Eurostat, March 2020, Açıklamalı İstatistikler (https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/)

Göç ve İçişleri, Avrupa Komisyonu (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/international-organisations_en)

Avrupa Birliği Göç Politikaları Hakkında Bilgiler (http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration-policy)

Mülteci ve göçmen sağlığı, DSÖ Avrupa Bölgesi, 2018 (https://www.who.int/migrants/publications/EURO-report.pdf)

Avrupa Göç Gündemi, Avrupa Komisyonu, Brüksel, 13.5.2015 (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en)

Avrupa Göç Gündeminin Uygulanmasına ilişkin İlerleme Raporu, Avrupa Komisyonu Brüksel, 16.10.2019

Göç olgusu, Tarih boyunca insan toplumlarında önemi veya anlamı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (https://www.ifrc.org/PageFiles/89397/the%20phenomenon%20of%20migration_TYPEFI_final_En.pdf)

Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190321-1)

Eurostat, Göç ve göçmen nüfus istatistikleri (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_Immigration_to_the_EU_from_non-member_countries_was_2.4_million_in_2017)

Eurostat, Göç ve göçmen nüfus istatistikleri, 2019 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf)

Avrupa genelinde göçmen sağlığı, 2018 (https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/migrant-health-across-europe)

Uluslararası göçmen stoku 2019, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (bit.ly/Migration2019)