Ek Okulamalar

AB’ye Göçün Uzun Vadeli Sosyal, Ekonomik ve Mali Etkileri: Entegrasyon Politikasının Rolü, Avrupa Komisyonu, JRC Ekonomi ve Finans Çalışma Kağıtları, 2017/4

Göç Veri Portalı (https://migrationdataportal.org/themes/international-migration-flows)

2030’a Küresel Eğilimler: Göç ve Entegrasyonun Geleceği, Avrupa Stratejisi ve Politika Analiz Sistemi (ESPAS), 2018 (https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/Ideas%20Paper%20Future%20Migration%20Integration_V04.pdf)

Göç ve göçmen nüfus istatistikleri, Eurostat, Mart 2020, Açıklamalı İstatistikler (https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/)

Göç ve İçişleri, Avrupa Komisyonu (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/international-organisations_en)

Avrupa Birliği Göç Politikaları Hakkında Bilgiler (http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration-policy)

Mülteci ve göçmen sağlığı, DSÖ Avrupa Bölgesi, 2018 (https://www.who.int/migrants/publications/EURO-report.pdf)

Avrupa Göç Gündemi, Avrupa Komisyonu, Brüksel, 13.5.2015 (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en)

Avrupa Göç Gündeminin Uygulanmasına ilişkin ilerleme raporu, Avrupa Komisyonu, Brüksel, 16.10.2019

IOM Akdeniz Bölgesi güncellemeleri (https://bit.ly/2VW6HrZ)

IOM Göç Veri Portalı, Küresel ve Ulusal verilere genel bakış (https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017)

www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018

UNHCR İstatistikleri (www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html)

UN DESA İstatistikleri (www.un.org/development/desa/en/key-issues/statistics.html)

IOM Küresel Göç Veri Analiz Merkezi (http://gmdac.iom.int/)

IOM Yer Değiştirme Takip Matrisi (www.globaldtm.info/)

Dünya Bankası (www.worldbank.org/)

Uluslararası Çalışma Örgütü (www.ilo.org/global/lang–en/index.htm)

Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190321-1)

Eurostat, Göç ve göçmen nüfus istatistikleri

(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_Immigration_to_the_EU_from_non-member_countries_was_2.4_million_in_2017)

Eurostat, Göç ve göçmen nüfus istatistikleri, 2019 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf)

Compass: Manual for Human Rights Education with Young people, Avrupa Konseyi https://www.coe.int/en/web/compass/migration

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca sağlık hakkının uygulanması, Avrupa Birliği Durum raporu, 2017 (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/2017_right_healthcare_child_en.pdf)

Avrupa genelinde göçmen sağlığı, 2018 (https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/migrant-health-across-europe)