Δραστηριότητα 1

Μετά την προβολή των βίντεο, ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει μια συζήτηση με βάση τις απαντήσεις τους, τα σχόλια και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω των βίντεο.

Μετά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, οι εκπαιδευτές εξηγούν τις υποχρεώσεις των μεταναστών σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους σύμφωνα με το εκπαιδευτικό υλικό και το σχετικό διεθνές και περιφερειακό νομικό πλαίσιο μέσω της λειτουργίας της παρούσας κατάρτισης της Ενότητας 3.