Ämne 2: Principer och riktlinjer för utvärdering

Principer och riktlinjer för utvärdering

Utvärderingsprinciper

Verktyg Utvärderingen är inriktad på informationsbehovet för de avsedda användarna av utvärderingen

Genomförbarhet Utvärderingen genomförs på ett realistiskt, välgrundat, diplomatiskt och kostnadsmedvetet sätt

Anpassning Utvärderingen genomförs juridiskt, etiskt och med vederbörlig hänsyn till de som är involverade i utvärderingen samt de som påverkas av dess resultat.

Noggrannhet Utvärderingen producerar och sprider giltig och användbar information

Utvärderingsriktlinjer

Relevans I vilken utsträckning målen för en utvecklingsinsats är förenliga med stödmottagarnas krav, landets behov, globala prioriteringar och politik.

Effektivitet I vilken utsträckning utvecklingsinterventionens mål uppnåddes eller förväntas uppnås med hänsyn till deras relativa betydelse.

Resurseffektivitet Ett mått på hur ekonomiska resurser / insatser (fonder, expertis, tid etc.) omvandlas till resultat

Hållbarhet De fortsatta fördelarna hos en utvecklingsinsats efter att större utvecklingsbistånd har avslutats.

Påverkan Positiva och negativa, primära och sekundära långsiktiga effekter som produceras genom en utvecklingsinsats, direkt eller indirekt, avsedda eller oavsiktliga.