Enhet 7 – Ämne 2: Kulturell medling och interetniska relationer

Kulturell medling och interetniska relationer

I sin bredaste bemärkelse betyder “att medla” att verka som en mellanhand i en konflikt mellan parterna för att hjälpa till att nå enighet. “Medling” av denna typ förekommer ofta i politiska och i arbetsmarknadens tvister, till exempel, men också inom en vardaglig sfär. Inom språkanvändningen har “medling” kommit att få en relaterad och lika viktig betydelse, nämligen att hjälpa människor att kommunicera effektivt med varandra när de talar olika språk, inte förstår vissa termer eller begrepp eller när de har att göra med situationer eller idéer som är nya för dem.

 

https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/linguistic-and-cultural-mediation

Vem är hen? En tolk? En socialarbetare? En humanitär arbetare?

Ingen vanlig definition för sin yrkesroll
Inte ett reglerat yrke
Ingen officiell behörighet
Ingen etisk kod
Fragmenterad