Ämne 1: Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter

Source: www.unsplash.com

Väsentliga punkter kring rättigheter och skyldigheter:

 • Det finns ingen specifik kategori för “migranträttigheter”. Rättigheter som migranter åtnjuter har generellt fastställts genom mänskliga rättigheter, flyktinglagar, migrationsarbetare och humanitär rätt.
 • Den internationella och regionala rättsliga ramen samt internationell människorättslagstiftning belyser en rad skyldigheter som stater har när det gäller att svara för utsatta migranter som behöver skydd.
 • Migranter har ansvar, rättigheter och skyldigheter gentemot både transit- och destinationsländer.
 • Dessa skyldigheter och skyldigheter definieras genom nationella lagar, men är inte obegränsade och måste fortfarande uppfylla staternas skyldigheter enligt internationell lagstiftning.
 • Det viktigaste bland dessa är respekten för mänskliga rättigheter för alla migranter, oavsett migrationsstatus.

Internationella rättsliga instrument som definierar migranters rättigheter och skyldigheter:

 • Universella deklarationen om mänskliga rättigheter från 1948;
 • 1949 konventionen för migration och sysselsättning
 • 1950 konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (EMK)
 • 1951 konvention om flyktingars status;
 • 1954 FN-konvention om statslösa personers status;
 • 1965 Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD)
 • 1966 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter;
 • 1977 Europakonvention om migrerande arbetares juridiska status
 • 1984 FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
 • 1989 års konvention om barnets rättigheter;
 • 1990 Internationella konventionen om skydd för rättigheterna för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar (ICRMW – Migrant Workers Convention)
 • 2000 FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (UNCTOC);
 • 2003-protokoll för att förebygga, undertrycka och bestraffa människohandel (Palermo-protokollet);
 • 2004 protokollet om smuggling av migranter till land, hav och luft; och
 • FN: s konvention om personer med funktionsnedsättning 2006.

De grundläggande minimirättigheterna som gäller alla människor, inklusive alla kategorier av migranter:

 • Rätt till liv, frihet och trygghet för en person
 • Rätt till självbestämmande
 • Rätt till respekt för privatliv, familj, hem och korrespondens
 • Rätt till tankefrihet och yttrandefrihet
 • Rätt till mänsklig behandling som fånge
 • Rätt till jämlikhet inför lag
 • Rätt till icke-diskriminering
 • Rätt att lämna alla länder och återvända till sitt eget land
 • Förbud mot slaveri / slavhandeln
 • Förbud mot tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling
 • Förbud mot godtyckligt långvarigt frihetsberövande
 • Förbud mot retroaktiva straffåtgärder
 • Principen om icke-tvångsåtervisning