Ämne 1

Ämne 1: Nationella faktablad- Spanien

Enligt den europeiska webbplatsen för integration, Governance of Migrant Integration in Spain, European Web Site on Integration, Governance of Migrant Integration in Spain den 1 januari 2017, bodde 2.498.396 tredjelandsmedborgare (TCN) lagligt i Spanien. De representerade cirka 5% av den totala befolkningen, enligt National Statistics Institute. Enligt de etablerade lagstiftningsramarna:

 • Utlänningslag: Lagen 7/1985 fastställde utlänningarnas rättigheter och friheter för första gången i Spanien. Lag 4/2000 reformerades i sin tur därefter genom lagarna 8/2000, 14/2003 och 2/2009. Rättsliga föreskrifter som fastställdes i den senaste reformen fann verkställande genom kungligt dekret 557/2011 som syftade till att konsolidera modellen “laglig, ordnad och arbetsmarknadsrelaterad migration”.
 • Asyllag: Lag 12/2009 representerar den nuvarande normativa ramen för internationellt skydd i Spanien. 2003 godkände regeringen kungligt dekret 1325/2003, vilket föreskrev en tillfällig skyddsstatus vid massiva ankomster av fördrivna personer, men dekretet har aldrig genomförts.
 • Integrationslag: Det finns ingen integrationslag. Den organiska lagen 2/2009 ger ett generellt regelverk för integration.
 • Nationalitetslag: Den spanska medborgarskapsbestämmelsen fastställdes genom lagen 51/1982. Denna allmänna ram ändrades senare och kompletterades av lagarna 29/1995, 36/2002, 40/2006, 52/2007, 12/2015 och 19/2015. De två sista ändringarna underlättade naturaliseringsförfarandena för sefardiska judar och införde språk- och medborgartest.
 • Anti-diskriminering: I artikel 71 i lagen 4/2000 inrättades det spanska observatoriet mot rasism och främlingsfientlighet under generalsekreteraren för invandring och utvandring vid ministeriet för sysselsättning och social trygghet. Lagen 62/2003 och det kungliga dekretet 1262/2007 definierade funktionerna för det nuvarande rådet för avskaffande av ras eller etnisk diskriminering under ministeriet för hälsa, sociala tjänster och jämställdhet.

Ämne 1: Nationellt faktablad- Sverige

Enligt European Web Site on Integration, Governance of Migrant Integration in Sweden, den 1 januari 2017 bodde 466 232 TCN i Sverige. Enligt Sveriges statistik representerade de 5% av den totala befolkningen. Det är också värt att nämna att tillströmningen av massflyktingar till Sverige 2015/6 resulterade i nya lagar och politiska reformer. Här presenteras de etablerade lagstiftningsramarna kort:

 • Utlänningslag: Den svenska utlänningslagen antogs 2005. Riksdagen antog en tillfällig lag för att ersätta den i juni 2016. Lagen medförde en drastisk förändring av den svenska asylpolitiken: flyktingar får inte längre automatiskt permanent uppehållstillstånd utan ett 3-årigt, tillfälligt uppehållstillstånd istället. Skyddsbehövande mottagare beviljas nu ett 13-månaders tillstånd. De kan förlänga sina tillstånd två gånger och endast få permanent uppehåll om de kan bevisa sitt ekonomiska oberoende.
 • Asyllag: Lagen om mottagande av asylsökande ändrades senast med samma tillfälliga utlänningslag som stoppade det automatiska beviljandet av permanent uppehåll till mottagare av internationellt skydd. Innan detta gav 2008-ändringen asylsökande den avgörande rätten till fri medicinsk vård.

Källa: www.pexels.com

 • Integrationslag: Sverige har inte längre en särskild integrationslag. Lagen om nyanlända invandrare trädde i kraft den 1 januari 2018. Regleringsändringen anpassar det stöd som ges till nykomlingar till det som ges till svenska arbetssökande.
 • Nationalitetslag: Sveriges första lag om medborgarskap antogs 1950 och omarbetades helt 2001. Den nya lagstiftningen ändrades senast 2014 för att främja medborgarskap baserat på sammanhållning.
 • Anti-diskriminering: En ny lag om diskriminering trädde i kraft i januari 2009. Den ersätter lagen om jämställdhet och ger samma skydd mot sju olika diskrimineringsgrunder, inklusive etnicitet, religion eller annan tro.

Källa: www.pexels.com

Ämne 1: Nationellt faktablad- Grekland

Enligt European Web Site on Integration, Governance of Migrant Integration in Greece, den 1 januari 2017 var 579 736 tredjelandsmedborgare (TCN) lagligt bosatta i Grekland. De representerade cirka 5% av den totala befolkningen. Förutom denna utländska befolkning räknar landet också över 140 000 medborgare med migrantbakgrund från tredje land. 25 686 av dessa naturaliserades 2016. Enligt de etablerade lagstiftningsramarna finns:

 • Utlänningslag: Utlänningslagen från 1991 innehåller bestämmelser om utlänningarnas vistelse och arbete samt om förfarandet för erkännande av flyktingar. 2005 infördes en lag om tredjelandsmedborgares inresa, bosättning och social integration. Det senare reformerades 2014 och man införde förändringar inom området för uppehållstillstånd, familjeåterförening och tillgång till arbetsmarknaden. Det ger till exempel migranter med 10+ år eller obestämt uppehållstillstånd med rättigheter som liknar de som medborgare har. Under 2015 översattes de europeiska direktiven 2011/98 och 2014/36 till den grekiska lagstiftningen.
 • Asyllag: Asyllagen från 2011 är den första lagstiftningen som särskilt riktar sig till flyktingar och sökande av internationellt skydd i Grekland. Man inrättade asyltjänster. 5 år senare, och med antagandet av lag 4375/2016, genomgick asylförfarandet väsentliga förändringar, inklusive inrättandet av ett snabbare erkännandeförfarande och automatisk tillgång till anställning för innehavare av ett asylkort.
 • Integrationslag: Grekland har ingen självständig integrationslagstiftning, förutom artiklarna 128 och 129 i Immigration & Social Integration Code.
 • Nationalitetslag: Den första grekiska medborgarskapskoden antogs 2004. Sedan dess gjordes två ändringar 2010 och 2015. Den senaste ändringen gjordes 2015 för att bland annat inkludera villkoren för barn till migranter födda i Grekland som kan förvärva grekiskt medborgarskap samt inrätta en naturaliseringsstyrelse vid inrikesministeriet.
 • Anti-diskriminering: Grekland antog sin första lagstiftning för att straffa handlingar för rasdiskriminering 1979. Lagen från 2014 bekämpar vissa former och uttryck för rasism och främlingsfientlighet.

Ämne 1: Nationellt faktablad- Italien

Enligt European Web Site on Integration, Governance of Migrant Integration in Italy,. den 1 januari 2017 bodde 3 536 142 tredjelandsmedborgare (TCN) lagligt i Italien. De stod för 6% av den totala befolkningen. Enligt de etablerade lagstiftningsramarna finns:

 • Utlänningslag: Lagstiftningsdekretet 286/1998 antogs 1998 och dess senare ändringar utgör den viktigaste rättsliga ramen för invandring och integration. Bland de viktigaste ändringsbestämmelserna som införts är den viktigaste lagen 189/2002 som väsentligt reformerade regler relaterade till laglig och oregelbunden migration, med en mer restriktiv strategi.
 • Asyllag: Asyl inramas inte i en organisk lagstiftning i Italien utan regleras av flera lagar som riktar sig till olika aspekter.
 • Integrationslag: Italien har ingen specifik integrationslag

Källa: www.pexels.com

 • Nationalitetslag: lag nr. 91/1992 utgör den nuvarande lagstiftningen för naturalisering. Säkerhetspropositionen som antogs 2009 införde restriktiva regler på området för naturalisering genom äktenskap, med det uttryckliga målet att ta itu med “bekvämligheter”.
 • Anti-diskriminering: Anti-diskriminering är inte föremålet för en organisk lagstiftning i Italien men den behandlas av ett antal lagbestämmelser som finns i flera lagstiftningar. Immigrationslagen av 286/1998 innehåller dessutom bestämmelser som rör anti-diskriminering. Den definierar likabehandling av medborgare och utlänningar i tillgång till anställning, arbetsförhållanden, social och hjälp och säkerhet, skydd mot diskriminering som en individuell rättighet.

Ämne 1: Nationellt faktablad- Cypern

Enligt European Web Site on Integration, Governance of Migrant Integration in Cyprus, den 1 januari 2018 var cirka 71 797 tredjelandsmedborgare (TCN) lagligt bosatta på Cypern. De representerade 7% av den totala befolkningen. Enligt de etablerade lagstiftningsramarna hittar vi:

 • Utlänningslag: Utlänningar och invandringslag (kapitel 105) från 1952 reglerar vistelsen för tredjelandsmedborgare på Cypern. De senaste ändringarna, som gjordes 2017, anpassar den nationella lagen till EU-direktivet 2014/36 / EU om säsongsarbetare och EU-direktivet 2014/66 / EU om överföringar inom företag.
 • Asyllag: Den cypriotiska flyktinglagen från 2000 kompletterar utlänningslagen för att ge flyktingar bättre skydd. Det ändrades senast 2016 för att anpassa sig till det omarbetade direktiv 2013/32 / EU om asylförfaranden och direktiv 2013/33 / EU om mottagningsvillkor. Under 2017 godkände parlamentet också avtalet mellan UNHCR och Cyperns regering om UNHCR: s verksamhet i landet.
 • Integrationslag: Cypern har inte en självständig integrationslag.

Källa: www.pexels.com

 • Nationalitetslag: Enligt lagen om civilregistret kan TCN:er förvärva den cypriotiska nationaliteten efter 7 års lagligt uppehåll (5 år om de är föräldrar till cypriotiska medborgare). De kan också få medborgarskap efter att ha varit gift med en cypriotisk medborgare i mer än tre år och har bott i landet i minst 2. Ändringar som infördes 2011 och 2013 möjliggör en icke-cypriotisk investerares naturalisering utan att uppfylla kriterierna ovan.
 • Anti-diskriminering: Flera lagar som bekämpar diskriminering på Cypern är tillämpliga för migranter. Lagen om likabehandling i sysselsättning och yrke från 2004 behandlar diskriminering på grund av ras och etnicitet inom området socialt skydd, medicinsk vård, utbildning och tillgång till tjänster. Lika behandling i anställnings- och arbetsrätten gäller sysselsättning och arbetsmiljö. Och lagen som bekämpar rasdiskriminering och andra diskrimineringar bekämpar alla typer av diskriminering i samband med ras eller etniskt ursprung.

Ämne 1: Nationellt faktablad- Turkiet

 • Lagen om den internationella arbetskraften nr 6735, som infördes 2016, syftar till att fastställa och genomföra politik för arbetsmigration och arbetsmarknadsintegration, till exempel de förfaranden som ska följas för att bevilja utlänningar arbetstillstånd. Inom detta område har Det turkosa kortet införts och nya arrangemang har gjorts för att underlätta anställningen av utlänningar, inklusive internationella studenter
 • Lag nr 6458, antagen 2013, om utlänningar och internationellt skydd (LFIP) 2 fungerar som landets främsta invandringslag och översätts till flera språk *.
 • Förordningen om arbetstillstånd för utlänningar under tillfälligt skydd infördes i januari 2016. Enligt artikel 60 i konstitutionen har alla rätt till social trygghet. Migranter kan få tillgång till hälsotjänster som täcks av allmän sjukförsäkring efter att ha fått ett uppehållstillstånd med ett villkor på minst ett års uppehåll i Turkiet och en förklaring om juridisk adress.
 • Enligt artikel 38 i lag nr 6458 beviljas utlänningar som anmäler sig till grundskolor, gymnasieskolor och högskolor ett uppehållstillstånd för studenter. Utländska studenter som deltar i ett doktorand- eller grundutbildningsprogram kan ansöka om ett arbetstillstånd efter det första året och de kan arbeta på deltid enligt artikel 41 i lag nr. 6458. Dessa begränsningar tillämpas inte på doktorander eller forskarstuderande som är inskrivna i program som erbjuder formell utbildning *.