Ämne 1: Lagstiftningsförhållanden / Arbetsmarknad / Utbildning

  • Direktiv 2009/50 / EG om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högt kvalificerad anställning skapade ”EU blue card”, ett snabbt förfarande för utfärdande av ett särskilt uppehålls- och arbetstillstånd, på ett mer attraktivt sätt för att göra det möjligt för tredjelandsarbetare att erhålla högt kvalificerad anställning i medlemsstaterna. Direktivet revideras ständigt och med framsteg som fokuserar på införlivande av färdigheter och erkännande av yrkeserfarenheter som motsvarar utbildningskraven.
  • Direktivet om enstaka tillstånd (2011/98 / EU) fastställer ett gemensamt, förenklat förfarande för tredjelandsmedborgare som ansöker om uppehålls- och arbetstillstånd i en medlemsstat, liksom en gemensam uppsättning rättigheter som ska beviljas vanliga invandrare.
  • Direktiv 2014/36 / EU, antaget i februari 2014, reglerar villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för anställning som säsongsarbetare. Migrerande säsongsarbetare får stanna lagligt och tillfälligt i EU under en högsta period av mellan fem och nio månader (beroende på vilken medlemsstat) för att bedriva en verksamhet som är beroende av årstiderna, samtidigt som de behåller sin huvudsakliga bostad i ett tredje land. Direktivet klargör också de rättigheter som sådana migrerande arbetstagare har. *

*Fact Sheets on the European Union, Immigration policy (http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration-policy)

  • Direktiv 2014/66 / EU om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse inom ramen för en överföring inom företag antogs den 15 maj 2014. Direktivet gör det lättare för företag och multinationella företag att tillfälligt flytta sina chefer, specialister och trainee-anställda till sina filialer eller dotterbolag i EU.
  • Direktiv (EU) 2016/801 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, utbildning, volontärtjänst, elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt antogs den 11 maj 2016 och skulle implementeras senast den 23 maj 2018. Den ersätter de tidigare instrumenten som täcker studenter och forskare, breddar dess omfattning och förenklar dess tillämpning *.

Källa: www.pexels.com

*Fact Sheets on the European Union, Immigration policy (http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration-policy)

Internationella och europeiska ramverk främjar en strategi för hälsoeffektivitet, även om det nationella åtagandet är obligatoriskt för att säkerställa lika tillgång till hälsovårdssystemet.

Nationell lagstiftning, politik och åtgärder krävs för att följa internationella och europeiska standarder som sätter parametrar för respekten för mänskliga rättigheter, inklusive hälsa.

I slutet av 2017 hade inga EU-medlemsstater en pågående hälsostrategi eller handlingsplan som utformats av ministerier med ansvar för hälsa för specifikt att rikta in sig på migranter och avkommor av migranter.

En undersökning 2017 om genomförandet av rätten till hälso- och sjukvård enligt FN: s barnkonvention (UNCRC) som utfördes på uppdrag av Europeiska kommissionen, konstaterade att även om alla EU-medlemsstater har ratificerat UNCRC, var det bara fyra (Cypern, Kroatien, Italien och Spanien) har infört en rättslig disposition som garanterar denna rätt till alla barn som bor på deras territorium, oavsett deras juridiska status (nationalitet, socialförsäkring eller bostad).

Sju (Frankrike, Grekland, Malta, Polen, Portugal, Rumänien och Sverige) säkerställer hälsovård för alla grupper av barn som bor på deras territorium genom regelbunden hälsovårdslagstiftning, genom att fastställa behörighetskriterierna eller genom att organisera särskilda ytterligare system för specifika grupper som faller utanför den viktigaste lagstadgade täckningen. *