Ämne 1 Rättigheter och skyldigheter

Källa: www.pexels.com

Undervisningsmetodik:

Tränarna uppmuntras att göra eleverna bekanta  med det specifika ämnet genom:

  • Introduktion av EU:s huvudsakliga strategier och handlingsplaner som hanterar migrationsfrågor, dvs den europeiska agendan för migration och handlingsplanen för integration av tredjelandsmedborgare.

Källa: www.pexels.com

Källa: www.pexels.com

I Lissabonfördraget 2007 uppmanas de europeiska institutionerna att “ge incitament och stöd för medlemsstaternas insatser i syfte att främja integrationen av tredjelandsmedborgare.”

Sedan Amsterdamfördraget 1999 fastställde EU kontinuerlga prioriteringar och mål genom att fastställa ramar för politik och lagstiftning samt finansieringsmöjligheter för tredjelandsmedborgares integration.

Det är särskilt värt att nämna milstolpar i dessa politiska ramverk:

1999 till 2004: Upprättandet av en gemensam politik genom Amsterdamfördraget (1999) och Tammerfors-programmet (2004)

2005 till 2010: Kunskapsutbyte genom den gemensamma agendan för integration

2011-2015: Finansiering av integration genom den europeiska agendan för integration av tredjelandsmedborgare

2016 – framåt: Den holistiska strategin genom handlingsplanen för integration av tredjelandsmedborgare.