Modul 5

Lärandemål

Huvudsyftet med modulen är att ge volontärer färdigheter och kompetenser som hjälper dem att utbilda migranter i grundläggande matematik på ingångsnivå 1.

Syftet med undervisningen i matematik är att uppmuntra och göra det möjligt för eleverna att: inse att matematik genomsyrar världen omkring oss, uppskattar matematikens användbarhet, kraft och skönhet, njuta av matematik och utveckla tålamod och uthållighet när man löser problem. Att eleverna förstår och kan använda språk, symboler och notering av matematik, utveckla matematisk nyfikenhet och använda induktivt och deduktivt resonemang när man löser problem, bli säker på att använda matematik för att analysera och lösa problem i verkliga situationer, utveckla kunskap, färdigheter och attityder som krävs för att fortsätta studier i matematik. Utveckla abstrakt, logiskt och kritiskt tänkande och förmågan att kritiskt reflektera över sitt och andras arbete, utveckla en kritisk bedömning av användningen av informations- och kommunikationsteknik i matematik, uppskatta matematikens internationella dimension och dess multikulturella och historiska perspektiv.

Video 1

Video 2