Θεματική 4: Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

Εφημερίδες- Online world newspapers:

http://www.onlinenewspapers.com/spanish-index.htm 

Source: www.gettyimages.com

Language training for Refugees and Migrants: Informal language methodologies – Εκπαιδευτικο υλικό για πρόσφυγες και μετανάστες (άτυπες μεθοδολογίες)

http://action.gr/training-courses/language-training-for-refugees-and-migrants-informal-language-methodologies-working-language-english-and-greek/

Greek course materials – Υλικό για μαθήματα Ελληνικών: https://www.languagecoursesuk.co.uk/greek-course-materials/

Greek Learning Support material – Υποστηρικτικό υλικό εκμάθησης Ελληνικών: https://greek-lol.com/greek-learning-support-material/

The Beginner’s Guide To Learning Modern Greek – Οδηγός για Αρχάριους στην εκμάθηση σύγχρονων Ελληνικών: https://www.mezzoguild.com/beginners-guide-to-modern-greek/

 

Lingua: https://lingua.com 

 

Greek reading exercises (ancient Greek) – Ασκήσεις ανάγνωσης (αρχαίων Ελληνικών): https://web.uvic.ca/hrd/greek/reading/index.htm

 

Source: www.gettyimages.com

Greek language level test – Τεστ για προσδιορισμό επιπέδου γνώσης Ελληνικών: https://www.languagetrainers.com/greek-level-test.php

How Well Do You Know Greek Vocabulary? Πόσο καλά ξέρεις το ελληνικό λεξιλόγιο: https://testyourlanguage.com/greek-quiz

Test to determine your level in Greek – Τεστ για προσδιορισμό επιπέδου γνώσης Ελληνικών: https://languagelifeschool.com/en/quiz/test-determine-level-greek/

Cactus Greek level test – Τεστ Ελληνικών: https://www.languagecoursesuk.co.uk/leveltests/greek_test.php?domain=cl

Greek placement test Τεστ για προσδιορισμό επιπέδου γνώσης Ελληνικών: https://www.17-minute-languages.com/en/Greek-placement-test/

A1 Greek level test – Τεστ Ελληνικών επιπέδου Α1: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg_ge0AmcKndSZ32lm0iziXUanB2tvPE78bardpX_wIk5CmQ/viewform

Source: www.gettyimages.com

Learn Basic Greek – Μάθε βασικά Ελληνικά: https://www.youtube.com/watch?v=HB0xU-2BLYQ

Conversation for Beginners – Διάλογοι για αρχάριους: https://www.youtube.com/watch?v=xhDLPS_mqZs

The Greek Alphabet – Ελληνικό αλφάβητο: https://www.youtube.com/watch?v=92yIQReF2h8

Greek Lessons from Scratch – Μαθήματα Ελληνικών από την αρχή: https://www.youtube.com/watch?v=XfSm7jSNx2c

Common useful Greek phrases – Χρήσιμες εκφράσεις στα Ελληνικά: https://www.youtube.com/watch?v=lgzSoUTRZe8

Greek teaching courses – Μαθήματα διδασκαλίας Ελληνικών

https://www.languagecoursesuk.co.uk/online-teaching-resources/greek-online-teaching-resources/

Learn to Read and Write Greek – Greek Alphabet Made Easy – Μάθε να διαβάζεις και να γράφεις Ελληνικά – Ελληνικό αλφάβητο:https://www.youtube.com/watch?v=OMGaaNf7iCA

The Greek Alphabet – First Step in Learning Greek – Το ελληνικό αλφάβητο – πρώτα βήματα στην εκμάθηση των Ελληνικών: https://www.youtube.com/watch?v=92yIQReF2h8&t=22s

Source: www.gettyimages.com