Θεματική 4: Στην πράξη: Δραστηριότητες, Διδακτικό Υλικό, Συμβουλές & Ιδέες

Στην πράξη: Δραστηριότητες, Διδακτικό Υλικό, Συμβουλές & Ιδέες

Digital Skills Basic Literacy: https://digitalliteracy.gov/resources-by-term/1

Digital Skills for Teachers: https://www.udemy.com/course/digital-skills-for-teachers/

Digital Skills Foundation: https://digitalskillsfoundation.org/courses.php

Microsoft Digital Literacy: https://www.microsoft.com/en-us/digitalliteracy/home

 www.gettyimages.com
 

Developing Digital Skills in your Classroom Course: https://www.youtube.com/watch?v=TiWMDw2Dv6M

E-Skills course | M1 What are digital skills – animation: https://www.youtube.com/watch?v=i3Cv-laWRN4

Importance of Digital Literacy: https://www.youtube.com/watch?v=A6k82xAK5ns

Why digital skills matter: https://www.youtube.com/watch?v=DwGwOsb1cdU

IMDA Basic Digital Skills Quiz: https://www.gevme.com/70679656/registration/order/form

IMSILVER Basic Digital Skills Quiz: https://imsilver.imda.gov.sg/test-my-digital-skills/basic-digital-skills

Test your Digital Literacy: https://www.digitalliteracyassessment.org/

Source: www.gettyimages.com