Θεματική 4: Στην πράξη: Δραστηριότητες, Διδακτικό Υλικό, Συμβουλές & Ιδέες

Στην πράξη: Δραστηριότητες, Διδακτικό Υλικό, Συμβουλές & Ιδέες

Ασφαλής επικοινωνία

https://www.youtube.com/watch?v=sdpxddDzXfE

https://www.digitallearn.org/courses/why-use-a-computer/attachment/561

Ξεκινώντας με το email

https://www.digitallearn.org/courses/intro-to-email/attachment/512

https://www.digitallearn.org/courses/intro-to-email/attachment/513

https://www.youtube.com/watch?v=LWaqSBTfrjc

Χρησιμοποιώντας το email and άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων

https://www.digitallearn.org/courses/intro-to-email/attachment/514

https://www.digitallearn.org/courses/intro-to-email/attachment/731

https://www.digitallearn.org/courses/intro-to-email/attachment/732

https://edu.gcfglobal.org/en/beyondemail/chat-and-instant-messaging/1/

https://youtu.be/0D7H4p_luvs

Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου

https://www.digitallearn.org/courses/microsoft-word/attachment/2287

https://www.digitallearn.org/courses/microsoft-word/lessons/saving

https://www.digitallearn.org/courses/microsoft-word/lessons/fromatting

https://www.digitallearn.org/courses/microsoft-word/lessons/fromatting

https://www.digitallearn.org/courses/microsoft-word/lessons/fromatting

https://www.youtube.com/watch?v=S-nHYzK-BVg

Εργαλεία τηλεδιάσκεψης

https://www.digitallearn.org/courses/intro-to-skype/attachment/19

https://edu.gcfglobal.org/en/skype-2016/

https://www.youtube.com/watch?v=mFGDJd8u8Tw

https://www.youtube.com/watch?v=NRcb3uB3Jac

Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης

https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/what-is-facebook/1/

https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/getting-started-with-facebook/1/

https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/sharing-on-facebook/1/

https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/chat-and-messages/1/

https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/adjusting-your-account-settings/1/

https://www.digitallearn.org/courses/intro-to-facebook/attachment/162

https://training.digitallearn.org/courses/facebook-basics/course_materials_files

https://training.digitallearn.org/courses/facebook-getting-started/course_materials_files

https://www.youtube.com/watch?v=hjbRBd-HbYY