Θεματική 4: Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

 • Προτείνετε στους μαθητές μια σειρά ελληνικών εκπομπών στο ραδιόφωνο, online podcasts, ελληνικά τραγούδια κ.λπ.
 • Ζητήστε από τους μαθητές να τα ακούνε τακτικά (ας πούμε για πέντε λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα)
 • Παρακολουθήστε την πορεία τους, για να τους ενθαρρύνετε να συνεχίσουν την πρακτική εξάσκηση
 • Προσπαθήστε να τους πείσετε ότι «είναι εντάξει»,ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα» εάν δεν καταλαβαίνουν στην αρχή
 • Προτρέψτε τους μαθητές να κάνουν συχνή, τακτική σύντομη (μερικά λεπτά) πρακτική εξάσκηση.

 • Χρησιμοποιήστε διάφορα υλικά ανάγνωσης και γίνετε δημιουργικοί με τις πηγές, όπως βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, συνταγές κ.λπ.
 • Κάντε το μάθημα διαδραστικό και ζωντανό. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να διαβάσουν το προτιμώμενο και επιλεγμένο υλικό και στη συνέχεια να το συζητήσουν σε σχέση με άλλα βιβλία, ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές.
 • Να παίζετε με τις λέξεις. Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν άγνωστες λέξεις ή φράσεις και να τις φέρουν στην τάξη σε ένα ευρετήριο.
 • Προετοιμάστε αρκετά μαθήματα όπου οι μαθητές θα καλούνται να διαβάσουν διάφορες πηγές/υλικό: διαφημίσεις, οδηγίες, συνταγές, άρθρο εφημερίδας, μέρος ενός εγχειριδίου κ.λπ.

 • Επιλέξτε τα θέματα σας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών σας. Ακόμα κι αν επιλέξετε μια ελκυστική δραστηριότητα γραφής, θα πρέπει να συνδέεται με ένα θέμα ή ένα πλαίσιο, που θα παρακινήσει τους μαθητές να γράψουν. Απλώς βεβαιωθείτε ότι η γραφή είναι μια τακτική δραστηριότητα για αυτούς.
 • Είτε πρόκειται για δημιουργική γραφή, επαγγελματική γραφή ή καθοδηγούμενη γραφή, διδάξτε τους με το παράδειγμα πρώτα και, στη συνέχεια, αφήστε τους να έχουν ελευθερία/αυτονομία στον τρόπο που εκφράζονται γραπτώς.
 • Η ενσωμάτωση της επικοινωνιακής διαδικασίας και της συμμετοχικής μάθησης στο μάθημα γραφής, θα ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση των μαθητών.
 • Το “brainstorming” / «καταιγισμός ιδεών» μέσα από τη συζήτηση είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της γραφής και οι μαθητές μπορούν να την αξιοποιήσουν.

Human Rights in practice, Educational Material for teaching Greek Language  with an emphasis on human rights,  Exercise book with answers-Level B1 – Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη, εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, βιβλίο ασκήσεων με απαντήσεις-Επίπεδο B1

Routes in teaching of modern Greek, routes in teaching Greek as a foreign language, Teaching suggestions – Απαρχές στην διδασκαλία σύγχρονων ελληνικών – διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας – διδακτικές προτάσεις

Greek language exercises – Ασκήσεις ελληνικής γλώσσας

Travel to Greece II (level B1-B2) – Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙ (επίπεδο Β1-Β2)

Singing in Greek (level B1-B2) – Τραγούδια στα Ελληνικά (επίπεδο Β1-Β2)

Text Repository for writing, listening, reading activities, level B2 – Αρχείο κειμένων για δραστηριότητες
ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής (επίπεδο Β1)

Multimedia Repository, level B2

Greek language Glossary, Level B2 Λεξιλόγιο Ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

Assessment tests, Level B2 Τεστ πιστοποίησης ελληνομάθειας (επίπεδο Β2)