Θεματική 4: Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων:

 • Σύντομη ομιλία: σύντομη ομιλία ή διάλογος που μπορεί να έχει απομνημονεύσει ο μαθητής σε προηγούμενο επίπεδο
 • Εκτεταμένη ομιλία: αφήγηση ιστορίας, αστείου, περιγραφή προσώπου, περιγραφή ενός αγαπημένου βιβλίου, ταινίας ή θεατρικού έργου, παρουσίαση, διάλεξη
 • Παιχνίδια επικοινωνίας στα οποία οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα, σε ζευγάρια ή ως μικρές ή μεγάλες ομάδες που επικοινωνούν μεταξύ τους ή /και με το κοινό:
 • περιγραφή εικόνας, σχεδιασμός εικόνας, ανίχνευση διαφορών μεταξύ παρόμοιων εικόνων, τοποθέτηση εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τη σωστή σειρά
 • επίλυση προβλήματος
 • ερωτηματολόγια
 • παιχνίδι ρόλων ή προσομοίωση
 • θέατρο (ντουέτο ή γκρουπ) ή αυτοσχεδιασμός
 • προφορική δραματοποίηση λογοτεχνικού κειμένου
 • ομιλία κινητοποίησης (motivational speech)
 • ομαδική συζήτηση, επιχειρήματα ή debate

Source: www.unsplash.com

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσεγγίσεις πρακτικής ακρόασης
«από πάνω προς τα κάτω» και «από κάτω προς τα πάνω».

Η πρακτική «από κάτω προς τα πάνω» βοηθά τους μαθητές να αναγνωρίσουν λέξεις και χαρακτηριστικά προφοράς για να κατανοήσουν το κείμενο. Η προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» μπορεί να επιτευχθεί μέσω των εξής:

 • διάκριση μεμονωμένων ήχων, ορίων λέξεων και τονισμένων συλλαβών
 • άκουσμα του τονισμού στις εκφωνήσεις
 • προσδιορισμό γραμματικών μορφών και λειτουργιών
 • αναγνώριση του πως συνδέονται οι λέξεις

Η επεξεργασία «από πάνω προς τα κάτω» βασίζεται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρία για τη δημιουργία του νοήματος ενός ακουστικού κειμένου, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται από ήχους και λέξεις. Η προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

 • ακρόασης για τον εντοπισμό θεμάτων, κύριων ιδεών ή συγκεκριμένων πληροφοριών
 • αλληλουχίας των πληροφοριών
 • πρόβλεψης, υποθέσεων και συμπερασμάτων.

 • Παρουσιάστε με σαφήνεια τον σκοπό και τους μαθησιακούς στόχους μιας εργασίας.
 • Ενθαρρύνετε τη συζήτηση στην τάξη.
 • Δώστε συχνά σχόλια/ανατροφοδότηση σχετικά με την εργασία και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
 • Δώστε στους μαθητές ευκαιρίες να σχεδιάσουν και να οργανώσουν, να παρακολουθήσουν τη δική τους εργασία, να κατευθύνουν τη δική τους μάθηση και να αναστοχαστούν.
 • Ενθαρρύνετε την πρακτική εξάσκηση -ανάγνωση στο σπίτι, ώστε οι μαθητές να γίνουν καλύτεροι.
 • Ενθαρρύνετε την εκμάθηση νέων λέξεων.

 • Ενθαρρύνετε τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και δώστε ευκαιρίες για ανταλλαγή σκέψεων, σημειώσεων, προγραμματισμό, επαναλήψεις κ.λπ.
 • Ορίστε ενδιαφέρουσες/δύσκολες, αλλά εφικτές εργασίες και ασκήσεις.
 • Δώστε απαντήσεις σχετικά με τις ιδέες που εκφράζονται γραπτώς, όχι απλώς σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους μαθητές.
 • Σημειώστε θετικά στοιχεία και δώστε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο, αλλά και τη γλώσσα.
 • Δώστε σαφείς και απλές οδηγίες και ενθαρρύνετε τη διόρθωση των γραπτών εργασιών από τους ίδιους τους μαθητές.

Δουλέψτε σε ζευγάρια. Θα ακούσετε το κείμενο για τους πρόσφυγες από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες με τίτλο «Ποιοι είμαστε», το οποίο βρίσκεται online στον ακόλουθο σύνδεσμο: goo.gl/mgGYcr

Διαβάστε τις παρακάτω ερωτήσεις και επιλέξτε τη σωστή απάντηση (Προσοχή! Η σωστή απάντηση μπορεί να μην είναι μόνο μία):

 1. Ένας πρόσφυγας είναι ένας άνθρωπος εκτός της χώρας καταγωγής του και δεν μπορεί να επιστρέψει επειδή:

α. Θέλει ένα καλύτερο μέλλον.
β. Φοβάται μήπως διωχθεί λόγω φυλής θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής του σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
γ. Θέλει να ταξιδέψει στον κόσμο.

 1. Γιατί ιδρύθηκε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το 1950;

α. Επειδή μέχρι το τέλος του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου, εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
α. Για να βοηθήσουν τις φτωχές χώρες.
γ. Για να ιδρύσουν σχολεία.

 1. Οι πρόσφυγες, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχουν δικαιώματα:

α. Στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια.
β. Σε βασικά αγαθά, όπως σπίτι, φαγητό και καθαρό νερό.

γ. να μαθαίνουν νέα πράγματα, να έχουν ιδιοκτησία, να μετακινούνται ελεύθερα από τόπο σε τόπο.*


Human Rights in practice, Educational Material for teaching Greek Language  with an emphasis on human rights,  Exercise book with answers-Level B1

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη, εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, βιβλίο ασκήσεων με απαντήσεις-Επίπεδο B1

Εκπαιδευτικό υλικό που συμπεριλαμβάνει ασκήσεις/εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Human Rights in practice, Educational Material for teaching Greek Language  with an emphasis on human rights,  Exercise book with answers-Level B1 Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη, εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, βιβλίο ασκήσεων με απαντήσεις-Επίπεδο B1

Routes in teaching of modern Greek, routes in teaching Greek as a foreign language, Teaching suggestions– Απαρχές στην διδασκαλία σύγχρονων ελληνικών – διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας – διδακτικές προτάσεις

Greek language exercises – Ασκήσεις ελληνικής γλώσσας

Travel to Greece II (level B1-B2)– Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙ (επίπεδο Β1-Β2)

Singing in Greek (level B1-B2)– Τραγούδια στα Ελληνικά (επίπεδο Β1-Β2)

Text Repository for writing, listening, reading activities, level B1– Αρχείο κειμένων για δραστηριότητες ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής (επίπεδο Β1)

Εκπαιδευτικό υλικό

Ασκήσεις

Greek Online Lessons | A1 | B1 Verbs Online μαθήματα Ελληνικών (επίπεδο Α1 – Β1 – Ρήματα)


Conversational Greek / Job research Διάλογοι στα Ελληνικά/ αναζήτηση εργασίας


50 Minutes of Intermediate Greek Listening Comprehension Κατανόηση ακουστικού κειμένου στα Ελληνικά (50 λεπτά)


Greek Listening Practice | B1 | New home Ακουστικό κείμενο – εξάσκηση (επίπεδο Β1) – «Νέο σπίτι»


Greek Listening Practice | B1 | Shoe Store Ακουστικό κείμενο – εξάσκηση (επίπεδο Β1) – «Κατάστημα παπουτσιών»

 

Πηγή: www.gettyimages.com