Θεματική 4: Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων:

 • Σύντομη ομιλία: σύντομη ομιλία ή διάλογος που μπορεί να έχει απομνημονεύσει ο μαθητής σε προηγούμενο επίπεδο
 • Εκτεταμένη ομιλία: αφήγηση ιστορίας, αστείου, περιγραφή προσώπου, περιγραφή ενός αγαπημένου βιβλίου, ταινίας ή θεατρικού έργου, παρουσίαση, διάλεξη
 • Παιχνίδια επικοινωνίας στα οποία οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα, σε ζευγάρια ή ως μικρές ή μεγάλες ομάδες που επικοινωνούν μεταξύ τους ή /και με το κοινό:
 • περιγραφή εικόνας, σχεδιασμός εικόνας, ανίχνευση διαφορών μεταξύ παρόμοιων εικόνων, τοποθέτηση εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τη σωστή σειρά
 • επίλυση προβλήματος
 • ερωτηματολόγια
 • παιχνίδι ρόλων ή προσομοίωση
 • θέατρο (ντουέτο ή γκρουπ) ή αυτοσχεδιασμός
 • προφορική δραματοποίηση λογοτεχνικού κειμένου
 • ομιλία κινητοποίησης (motivational speech)
 • ομαδική συζήτηση, επιχειρήματα ή debate

Source: www.unsplash.com

Εκπαιδευτικό υλικό που συμπεριλαμβάνει ασκήσεις/εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Human Rights in practice, Educational Material for teaching Greek Language  with an emphasis on human rights,  Exercise book with answers-Level B1 Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη, εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, βιβλίο ασκήσεων με απαντήσεις-Επίπεδο B1

Routes in teaching of modern Greek, routes in teaching Greek as a foreign language, Teaching suggestions– Απαρχές στην διδασκαλία σύγχρονων ελληνικών – διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας – διδακτικές προτάσεις

Greek language exercises – Ασκήσεις ελληνικής γλώσσας

Travel to Greece II (level B1-B2)– Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙ (επίπεδο Β1-Β2)

Singing in Greek (level B1-B2)– Τραγούδια στα Ελληνικά (επίπεδο Β1-Β2)

Text Repository for writing, listening, reading activities, level B1– Αρχείο κειμένων για δραστηριότητες ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής (επίπεδο Β1)

Εκπαιδευτικό υλικό

Ασκήσεις

Greek Online Lessons | A1 | B1 Verbs Online μαθήματα Ελληνικών (επίπεδο Α1 – Β1 – Ρήματα)


Conversational Greek / Job research Διάλογοι στα Ελληνικά/ αναζήτηση εργασίας


50 Minutes of Intermediate Greek Listening Comprehension Κατανόηση ακουστικού κειμένου στα Ελληνικά (50 λεπτά)


Greek Listening Practice | B1 | New home Ακουστικό κείμενο – εξάσκηση (επίπεδο Β1) – «Νέο σπίτι»


Greek Listening Practice | B1 | Shoe Store Ακουστικό κείμενο – εξάσκηση (επίπεδο Β1) – «Κατάστημα παπουτσιών»

 

Πηγή: www.gettyimages.com