Θεματική 3: Έλεγχος και Αξιολόγηση (M & E) των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός μαθήματος για ενήλικους μετανάστες: μεθοδολογία, εργαλεία και δείγματα

Έλεγχος και Αξιολόγηση (M & E) των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός μαθήματος για ενήλικους μετανάστες: μεθοδολογία, εργαλεία και δείγματα

Στόχοι:

 • Προώθηση περισσότερων δημιουργικών μαθημάτων
 • Ενσωμάτωση των επιχειρήσεων και εταιριών
 • Ανταλλαγή ορθών πρακτικών
 • Αύξηση της απόλαυσης των μαθημάτων
 • Βελτίωση της μάθησης σε κάθε μάθημα
 • Χτίσιμο με βάση την προηγούμενη μάθηση
 • Αξιοποίηση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευομένων.

Αποτελέσματα:

 • Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν
 • Οι μαθητές μαθαίνουν τι πρέπει να γνωρίζουν, πού πηγαίνουν και πώς θα φτάσουν εκεί
 • Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να προσδιορίσουν πότε χρειάζονται βοήθεια και πώς να αποκτήσουν πρόσβαση στην υποστήριξη
 • Οι ευκαιρίες μάθησης είναι εξατομικευμένες
 • Αύξηση των επιτευγμάτων.