Θεματική 3: Βασικές παιδαγωγικές, τεχνικές και μεθόδοι αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης με πρόσφυγες και μετανάστες

Βασικές παιδαγωγικές, τεχνικές και μεθόδοι αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης με πρόσφυγες και μετανάστες

Βιωματική μάθηση Η κύρια αναφορά στην βιωματική μάθηση είναι το έργο του David A Kolb και του Roger Fry (1975):

“Η βιωματική μάθηση δεν είναι μια σειρά τεχνικών αλλά ένα πρόγραμμα για τη βαθιά αναδημιουργία της προσωπικής μας ζωής και του κοινωνικού μας συστήματος”.

Η βιωματική μάθηση βάζει τον μαθητή στο κέντρο και αξιώνει ότι η γνώση δημιουργείται μέσω της αλληλεπίδρασης και του μετασχηματισμού με βάση την εμπειρία του εκπαιδευόμενου. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται με βάση τη βιωματική μάθηση απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Οι μαθητές δεν είναι παθητικοί παραλήπτες γνώσης. Για να τονωθεί η συμμετοχή, οι δραστηριότητες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να γίνονται αντιληπτές από τους μαθητές ως ενδιαφέρουσες, ακόμη και ευχάριστες, αλλά ταυτόχρονα να κατευθύνονται προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.