Θεματική 2: Οι τάσεις ενσωμάτωσης των μεταναστών

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ (Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης): Η ένταξη είναι «η διαδικασία με την οποία οι μετανάστες γίνονται αποδεκτοί στην κοινωνία, τόσο ως άτομα όσο και ως ομάδες. Οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις αποδοχής από μια κοινωνία υποδοχής ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και η ευθύνη για την ένταξη δεν ανήκει σε μία συγκεκριμένη ομάδα, αλλά σε πολλούς παράγοντες: τους ίδιους τους μετανάστες, την κυβέρνηση υποδοχής, τους θεσμούς και τις κοινότητες ».

Μερικά παραδείγματα για το τι μπορεί να κάνει η κοινωνία των πολιτών για την προώθηση της ενσωμάτωσης των μεταναστών είναι τα εξής:

  • Προώθηση προγραμμάτων υποδοχής για νέους μετανάστες: Όπως προγράμματα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χώρα υποδοχής, τον πολιτισμό κλπ., είτε προγράμματα σχετικά με πρωτοβουλίες καθοδήγησης, καθώς και παροχή γλωσσικών μαθημάτων για διάφορα επίπεδα κλπ.
  • Να ενισχυθεί η ετοιμότητα της κοινωνίας στη χώρα υποδοχής να ενσωματώσει τους μετανάστες ή να αντιμετωπίσει τις μεταναστευτικές ροές, κυρίως μέσω της προώθησης της διαπολιτισμικής κατανόησης και αποδοχής της διαφορετικότητας.
  • Προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μεταναστών μέσω της παροχής προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και επίπεδα εκπαίδευσης των μεταναστών, στην προώθηση της ένταξης των εργαζομένων σε ευάλωτες ομάδες, στους νέους και στις γυναίκες, καθώς και στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Από μια άλλη προοπτική να εκπαιδεύσουμε τους εργαζόμενους για την καλύτερη αντιμετώπιση και ενσωμάτωση των μεταναστών στο εργατικό τους δυναμικό κλπ.

Μερικά παραδείγματα για το τι μπορεί να κάνει η κοινωνία των πολιτών για την προώθηση της ενσωμάτωσης των μεταναστών:

  • Εκπαίδευση: Ενσωμάτωση στο σχολικό πρόγραμμα βασικών αρχών για την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την καταπολέμηση των διακρίσεων, απευθυνόμενοι στους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου γενικότερα, καθώς και απευθείας στους μαθητές. Επιπλέον, εισαγωγή ειδικής εκπαίδευσης για το προσωπικό του σχολείου σχετικά με τις διδακτικές μεθοδολογίες και τις παιδαγωγικές που απευθύνονται σε μετανάστες.
  • Διευκόλυνση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες: Προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών σε δημόσιους οργανισμούς και χώρων υποδοχής, παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών και ενημερωτικού υλικού, καθώς και «υπηρεσιών μιας στάσης» για τους μετανάστες.
  • Προώθηση κοινωνικής και πολιτικής δέσμευσης: Παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση στην ιθαγένεια, είτε προώθηση μαθημάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη της ιθαγένειας των μεταναστών (σχετικά με τη γλώσσα, τον πολιτισμό κλπ.), είτε να γίνεται επιτρεπτή η συμμετοχή των μεταναστών στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών, ιδιαίτερα όσων αντιμετωπίζουν τα μεταναστευτικά ζητήματα.
Picture13