Θεματική 2: Στρατηγικές, Προσεγγίσεις και Τεχνικές

Προωθήστε την επίλυση προβλημάτων μέσω της συζήτησης με παραδείγματα που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους οι μαθητές κ.λπ.

Δημιουργήστε βίντεο και σεμινάρια για τους μαθητές για να διατηρήσετε το ενδιαφέρον τους και να αποκτήσουν εμπειρία σε ψηφιακές δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων.

Επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου για διδασκαλία στην τάξη

Χρησιμοποιήστε και παρέχετε στους μαθητές εργαλεία επίλυσης προβλημάτων για να αναπτύξουν τις στρατηγικές και τις τεχνικές τους στην επίλυση προβλημάτων.

Πηγή: www.gettyimages.com