Θεματική 2: Στρατηγικές, προσεγγίσεις και τεχνικές

Στρατηγικές, προσεγγίσεις και τεχνικές

  • Οι αριθμοί έως και το 9 θα πρέπει να εκτυπωθούν και να μετρηθούν, ώστε οι μαθητές να μπορούν να τους γράφουν και να τους διαβάζουν.
  • Οι αριθμοί από το 1 έως το 20 θα πρέπει να εκτυπωθούν και να μπορούν να μετρηθούν από τους μαθητές. Τα άτομα που μπορούν να το κάνουν, θα πρέπει επίσης να μπορούν να μετράνε ανάποδα από το 20.
  • Πρέπει να επιδεικνύονται τα αντικείμενα που συνδέονται με τους αριθμούς (π.χ. 2 στυλό, 1 πίνακας).
  • Πρόσθεση και αφαίρεση θα πρέπει να γίνεται με βάση τα συνδεδεμένα αντικείμενα, ενώ πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση των συμβόλων «+», ‘-’, ‘=’.
  • Είναι απαραίτητο να δείξετε στους μαθητές πώς να διαβάζουν την ώρα στο ψηφιακό ρολόι και να δώσετε παραδείγματα. Αφού δοθούν τα παραδείγματα, πρέπει να γίνουν απλές ασκήσεις και όλα τα ρολόγια πρέπει να διαβαστούν με τη σειρά.
  • “Hour and minute hand” should be introduced in analog clock. The position of the hour and minute hand should be explained in the display of the hours.
  • Επεξήγηση σχετικά με τη θέση των δεικτών της ώρας και των λεπτών στα αναλογικά ρολόγια.
  • Στο πλαίσιο της διδασκαλίας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραμένουν ενεργοί μέσα από την αξιοποίηση παραδειγμάτων, με τη βοήθεια αντικειμένων (π.χ. ρολόγια, πίνακες κ.λπ.)