Θεματική 2: Στρατηγικές, προσεγγίσεις και τεχνικές

Στρατηγικές, προσεγγίσεις και τεχνικές

  • Δημιουργείστε ένα φιλικό περιβάλλον συζήτησης, π.χ. δημιουργώντας μικρές ομάδες μικτών μαθητών, ώστε να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση και να δημιουργηθούν νέες φιλίες.
  • Καθοδηγήστε και υποστηρίξτε τους μαθητές ώστε να συνθέσουν δημιουργικά κείμενα, μόνοι τους.
  • Πραγματοποιήστε ασκήσεις γραφής μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες μαθητών.
  • Συνεχίστε να παρακολουθείτε το γράψιμο των μαθητών για να εντοπίσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία και να ορίσετε μελλοντικούς στόχους.
  • Να παρέχετε ευκαιρίες στους μαθητές να αυτοαξιολογούνται, δηλαδή να αξιολογούν μόνοι τους την γραφή, την ανάγνωση, την ακρόαση και να διορθώνουν μόνοι τους τα λάθη τους.
  • Να παρέχετε ανατροφοδότηση και σχολιασμό στα κείμενα των μαθητών και στις γραπτές ασκήσεις τους.
  • Να ενθαρρύνετε τις συνομιλίες των μαθητών πάνω στη γραφή τους, «χτίζοντας» την ικανότητά τους να μιλούν για τα κείμενα, τις επιλογές τους κ.λπ.
  • Δώστε έναυσμα για συζήτηση, προκαλέστε την περιέργεια, ερωτήσεις και συζήτηση μεταξύ των μαθητών για να γίνει η μάθηση πιο ελκυστική.
  • Προσπαθήστε να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των μαθητών στην τάξη, ενθαρρύνοντας το «μοίρασμα» προσωπικών αξιών και πεποιθήσεων. Αυτό θα δημιουργήσει την αίσθηση του ανήκειν.