Θεματική 2: Στρατηγικές, προσεγγίσεις και τεχνικές

Στρατηγικές, προσεγγίσεις και τεχνικές

  • Αξιοποιήστε τους μαθητές με καλύτερο επίπεδο κατανόησης, ως αφετηρία για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων και ασκήσεων στην τάξη.
  • Αξιοποιήστε το πολιτιστικό, γλωσσικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Ενσωματώστε στη μαθησιακή διαδικασία σχετικά αντικείμενα, διαγράμματα, ντοκιμαντέρ, ταινίες, χάρτες, λογισμικό κ.λπ. ως αναφορές και επιπλέον πηγές για τους μαθητές.
  • Προσφέρετε λίστες λέξεων και γλωσσάρια στους μαθητές ως βοηθητικό υλικό.
  • «Προκαλέστε» τους μαθητές με δραστηριότητες, πέρα ​​από τις ικανότητές τους και υποστηρίξτε τους για να τις εφαρμόσουν με επιτυχία.
  • Αξιοποιήστε την τεχνολογία και τα νέα μέσα.
  • Προωθήστε την κριτική ικανότητα των μαθητών, συγκρίνοντας κείμενα και λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό, το κοινό, τη δομή, τις γλωσσικές επιλογές κλ.π.
  • Χρησιμοποιήστε τις μεταγνωστικές (metacognitive) στρατηγικές μάθησης, δηλαδή την αυτοαξιολόγηση της ανάγνωσης, της γραφής, της ακρόασης, της συμμετοχής στη διαδικασία εντοπισμού δυσκολιών και προβλημάτων, καθώς και την αυτο-διόρθωση, την αναθεώρηση και τον σχολιασμό των ασκήσεων των μαθητών.