Θεματική 2: Αρχές επιλογής και ανάπτυξης ποιοτικού διδακτικού υλικού

Αρχές επιλογής και ανάπτυξης ποιοτικού διδακτικού υλικού

Ποιότητα του διδακτικού υλικού

Υπάρχει ένα σύστημα τακτικής παρακολούθησης του μαθήματος, στο οποίο, για παράδειγμα, οι συντονιστές ή οι ακαδημαϊκοί διευθυντές παρατηρούν με την σειρά τους τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα τους λιγότερο έμπειρους εκπαιδευτικούς και το διδακτικό υλικό, και στη συνέχεια συζητούν μαζί τους το μάθημα.

Το σύστημα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αυτών των διαφορετικών τύπων παρατηρήσεων για διαφορετικούς σκοπούς:

Υπάρχουν σαφή κριτήρια για τις παρατηρήσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια του μαθήματος, για τα οποία ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί.

Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες και διαδικασίες για την παρατήρηση από ομοτίμους, δηλαδή οι δάσκαλοι παρατηρούν ο ένας τον άλλο, οι λιγότερο έμπειροι εκπαιδευτικοί παρατηρούν πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς, για λόγους ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης.

Τα σημεία αδυναμίας στο διδακτικό υλικό αναγνωρίζονται και δρουν μετά από παρατηρήσεις, π.χ. μέσω της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, της συνέχισης της καθοδήγησης κ.λπ.