Θεματική 2: Έλεγχος και Αξιολόγηση (M & E) των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός μαθήματος για ενήλικους μετανάστες: μεθοδολογία, εργαλεία και δείγματα

Έλεγχος και Αξιολόγηση (M & E) των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός μαθήματος για ενήλικους μετανάστες: μεθοδολογία, εργαλεία και δείγματα

Υπάρχουν σαφή συστήματα για την παροχή συμβουλών στους συμμετέχοντες στο μάθημα σχετικά με την εκμάθηση γλωσσών.

Η πρόοδος των συμμετεχόντων στο μάθημα παρακολουθείται και αξιολογείται σε τακτική βάση κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Οι συμμετέχοντες στο μάθημα παρακολουθούν επίσης την πρόοδό τους.

Οι συμμετέχοντες στο μάθημα χρησιμοποιούν ένα γλωσσικό πορτφόλιο, όπως αυτό που ετοίμασε το Συμβούλιο της Ευρώπης ειδικά για τους ενήλικες μετανάστες, για να παρακολουθεί τακτικά την πρόοδό τους μέσω της αυτοαξιολόγησης. Παρέχονται καθοδήγηση και ενθάρρυνση στη χρήση του πορτφόλιου.

Υπάρχουν τακτικές εξετάσεις προόδου ή αξιολογούμενα καθήκοντα για τους συμμετέχοντες στο μάθημα.

Ορισμένες από τις εξετάσεις προόδου ή οι εργασίες περιλαμβάνουν ένα προφορικό μέρος.

Οι συμμετέχοντες στο μάθημα ενημερώνονται επαρκώς για την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύονται τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τους στόχους και το περιεχόμενο της πορείας και των μεθόδων τους που χρησιμοποιούνται λίγο μετά την έναρξη του μαθήματος και τακτικά σε αυτό.