Θεματική 2: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης

Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης

Αρχές αξιολόγησης

Χρησιμότητα Η αξιολόγηση είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών της αξιολόγησης

Σκοπιμότητα Η αξιολόγηση διεξάγεται με ρεαλιστικό, καλά εξετασμένο, διπλωματικό και συνειδητό τρόπο

Ιδιότητα Η αξιολόγηση διεξάγεται νόμιμα, δεοντολογικά και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ευημερία των ατόμων που συμμετέχουν στην αξιολόγηση, καθώς και εκείνων που επηρεάζονται από τα αποτελέσματά της.

Ακρίβεια Η αξιολόγηση παράγει και διαδίδει έγκυρες και χρησιμοποιήσιμες πληροφορίες

Οδηγίες αξιολόγησης

Συνάφεια Ο βαθμός στον οποίο οι στόχοι μιας αναπτυξιακής παρέμβασης συνάδουν με τις απαιτήσεις των δικαιούχων, τις ανάγκες των χωρών, τις παγκόσμιες προτεραιότητες και τις πολιτικές των εταίρων και των χορηγών βοήθειας.

Αποτελεσματικότητα Ο βαθμός στον οποίο επιτεύχθηκαν ή αναμένεται να επιτευχθούν οι στόχοι της αναπτυξιακής παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική σημασία τους.

Αποδοτικότητα Μέτρο για το πόσο οικονομικά οι πόροι / εισροές (κονδύλια, εμπειρογνωμοσύνη, χρόνος κ.λπ.) μετατρέπονται σε αποτελέσματα

Αειφορία Η ολοκλήρωση των ωφελειών από μια αναπτυξιακή παρέμβαση μετά την ολοκλήρωση της σημαντικής αναπτυξιακής βοήθειας.

Αντίκτυπος Θετικές και αρνητικές, πρωτογενείς και δευτερογενείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που προκαλούνται από μια αναπτυξιακή παρέμβαση, άμεσα ή έμμεσα, ηθελημένα ή αθέλητα.