Θεματική 2: Πολιτιστική διαμεσολάβηση και διεθνοτικές σχέσεις

Πολιτιστική διαμεσολάβηση και διεθνοτικές σχέσεις

Με την ευρύτερη έννοια του όρου, «διαμεσολάβηση» σημαίνει να ενεργεί κάποιος ως διαμεσολαβητής σε μια σύγκρουση μεταξύ των μερών προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας. Η «διαμεσολάβηση» αυτού του είδους συμβαίνει συχνά στις πολιτικές διαφορές, για παράδειγμα, αλλά και στην εγχώρια σφαίρα. Στον τομέα της χρήσης γλωσσών, η «διαμεσολάβηση» έχει ένα συναφές και εξίσου σημαντικό νόημα: να βοηθήσει τους ανθρώπους να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους όταν μιλούν διαφορετικές γλώσσες, δεν καταλαβαίνουν ορισμένους όρους ή έννοιες ή όταν ασχολούνται με καταστάσεις ή ιδέες που είναι νέες σε αυτούς.

Ποιος είναι αυτός / αυτή; Ένας διερμηνέας; Ένας κοινωνικός λειτουργός; Ένας λειτουργός ανθρωπιστικού δικαίου;

Δεν υπάρχει κοινός ορισμός για τον επαγγελματικό του ρόλο
Δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα
Δεν υπάρχει επίσημο προσόν
Κανόνας δεοντολογίας
Κατάτμηση