Θεματική 2 : Επικοινωνιακές δεξιότητες για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας

Επικοινωνιακές δεξιότητες για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας

Τα ναι και τα όχι

  • Μιλάτε αργά και καθαρά
  • Χρησιμοποιήστε σύντομες και απλές προτάσεις
  • Διατηρήστε την κανονική ένταση φωνής
  • Χρησιμοποιήστε διαφορετικές λέξεις για να εκφράσετε την ίδια ιδέα
  • Δώστε προτεραιότητα στις οδηγίες σας
  • Αποφύγετε την ορολογία
  • Απαντήστε σε εκφρασμένα συναισθήματα