Θεματική 2: Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στις 7 Ιουνίου 2016. Το σχέδιο δράσης παρέχει ένα συνολικό πλαίσιο για την υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των πολιτικών ένταξής τους και περιγράφει τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού. Αν και απευθύνεται σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών στην ΕΕ, περιλαμβάνει ενέργειες για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες.

Βασικές προτεραιότητες πολιτικής του Σχεδίου Δράσης:

  • Παροχή στήριξης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών (μέτρα προ της αναχώρησης και πριν από την άφιξη των τοπικών κοινοτήτων)
  • Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης
  • Προώθηση της απασχόλησης και έγκαιρη ένταξη στην επαγγελματική κατάρτιση
  • Προώθηση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, όπως κατάλληλες και προσιτές υπηρεσίες στέγασης και υγείας
  • Προώθηση της πλήρους συμμετοχής υπηκόων τρίτων χωρών σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κοινωνίας των πολιτών