Θεματική 1: Νομοθετικό πλαίσιο / Αγορά εργασίας / Εκπαίδευση

  • Η Oδηγία 2009/50/ΕΚ σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης δημιούργησε τη «μπλε κάρτα της ΕΕ», μια ταχεία διαδικασία έκδοσης ειδικής άδειας διαμονής και εργασίας, σε πιο ελκυστικoούς όρους, για να επιτρέψει στους εργαζόμενους από τρίτες χώρες να αποκτήσουν απασχόληση υψηλής ειδίκευσης στα κράτη-μέλη. Η οδηγία αναθεωρείται συνεχώς, με καθυστερημένη πρόοδο να επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση των δεξιοτήτων και στην αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας που ισοδυναμεί με τα προσόντα εκπαίδευσης.
  • Η Οδηγία Ενιαίας ‘Αδειας (2011/98/ΕΕ) θεσπίζει μια κοινή, απλουστευμένη διαδικασία για τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαμονής και εργασίας σε ένα κράτος-μέλος, καθώς και ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων που χορηγούνται στους τακτικούς μετανάστες.
  • Η οδηγία 2014/36/ΕΕ, που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2014, ρυθμίζει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση ως εποχικά εργαζόμενοι. Οι εποχικά εργαζόμενοι μετανάστες επιτρέπεται να παραμείνουν νόμιμα και προσωρινά στην ΕΕ για μέγιστη περίοδο πέντε έως εννέα μηνών (ανάλογα με το κράτος-μέλος) για να ασκούν εποχιακή δραστηριότητα, διατηρώντας παράλληλα την κύρια κατοικία τους στην τρίτη χώρα. Η οδηγία αποσαφηνίζει επίσης το σύνολο των δικαιωμάτων στα οποία δικαιούνται οι εν λόγω διακινούμενοι εργαζόμενοι. *

* Ενημερωτικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτική μετανάστευσης (http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration-policy)

  • Η Οδηγία 2014/66/ΕΕ σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μεταφοράς εγκρίθηκε στις 15 Μαΐου 2014. Η οδηγία διευκολύνει τις επιχειρήσεις και τις πολυεθνικές εταιρείες να μεταφέρουν προσωρινά τους διαχειριστές τους, ειδικευμένους και ασκούμενους υπαλλήλους στα υποκαταστήματα ή τις θυγατρικές τους που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την κατάρτιση, την εθελοντική υπηρεσία, τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών ή τα εκπαιδευτικά σχέδια εγκρίθηκε στις 11 Μαΐου 2016 και έπρεπε να μεταφερθεί στις 23 Μαΐου 2018. Αντικαθιστά τα προηγούμενα όργανα που καλύπτουν τους σπουδαστές και τους ερευνητές, διευρύνοντας το πεδίο αντικειμένου τους και απλουστεύοντας την εφαρμογή τους *.

Πηγή: www.pexels.com

* Ενημερωτικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτική μετανάστευσης (http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration-policy)

Τα διεθνή και ευρωπαϊκά πλαίσια προωθούν μια προσέγγιση ισότητας υγείας, αν και η εθνική δέσμευση είναι υποχρεωτική για την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Οι εθνικές νομοθεσίες, πολιτικές και ενέργειες πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα που θέτουν παραμέτρους για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της υγείας.

Στα τέλη του 2017, κανένα κράτος-μέλος της ΕΕ δεν είχε μια συνεχή στρατηγική υγείας ή ένα σχέδιο δράσης σχεδιασμένο από υπουργεία αρμόδια για την υγεία, ειδικά για τους μετανάστες και τα άτομα με μεταναστευτική προέλευση.

Μια έρευνα του 2017 σχετικά με την εφαρμογή του δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC), την οποία ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπίστωσε ότι, μολονότι όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν επικυρώσει την UNCRC, μόνο τέσσερα (Κύπρος, Κροατία, Ιταλία και Ισπανία) έχουν θεσπίσει μια νομική διάταξη που εγγυάται αυτό το δικαίωμα σε όλα τα παιδιά που ζουν στο έδαφός τους, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς (εθνικότητα, κοινωνική ασφάλιση ή κατοικία).

Επτά χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία) εξασφαλίζουν υγειονομική περίθαλψη σε όλες τις ομάδες παιδιών που διαμένουν στην επικράτειά τους μέσω της τακτικής νομοθεσίας περί υγειονομικής περίθαλψης, καθορίζοντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή οργανώνοντας ειδικά πρόσθετα συστήματα για συγκεκριμένες ομάδες που δεν εμπίπτουν στην κύρια νομική κάλυψη. *

*Η μεταναστευτική υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, το 2018 ((https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/migrant-health-across-europe)