Θεματική 1: Βασικοί ενδιαφερόμενοι, σχετιζόμενοι με τη μετανάστευση

  • Ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών απαιτεί έντονη διεθνή συνεργασία και ενεργό συμμετοχή των διεθνών οργανισμών. Ειδικότερα, η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τις ακόλουθες εθνικές οργανώσεις:

üΤα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) – Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες για την αντιμετώπιση των θεμάτων του προσφυγικού και των πολιτικών ασύλου, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ικανότητας παροχής ασύλου και της προστασίας των προσφύγων σε τρίτες χώρες.

üΤον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) – Για την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, ανάπτυξης, ανθρωπιστικής αντίδρασης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τρεις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME, DG DEVCO, DG ECHO) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) καθιέρωσαν ένα πλαίσιο στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τον IOM τον Ιούλιο του 2012. Το βασικό πεδίο αυτής της συνεργασίας είναι η καθιέρωση ενός καλώς διαχειριζόμενου πλαισίου διεθνούς μετανάστευσης τόσο για τους μετανάστες όσο και για την κοινωνία.

üΤο Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD), καθώς και πολλούς άλλους διεθνείς οργανισμούς και παγκόσμιες διαδικασίες.

Δείτε το βίντεο