Θεματική 1: Γενικά στοιχεία, στατιστικές και ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές – Μετανάστευση στην ΕΕ από τρίτες χώρες – Στατιστικά στοιχεία

  • Σύμφωνα με την Eurostat, η μετανάστευση προς την ΕΕ από τρίτες χώρες έφτασε στα 2,4 εκατομμύρια το 2017. Συνολικά, 4,4 εκατομμύρια άνθρωποι μετανάστευσαν σε ένα από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017, ενώ τουλάχιστον 3,1 εκατομμύρια μετανάστες αναφέρθηκαν ότι εγκατέλειψαν κράτος-μέλος της ΕΕ *.
  • Μεταξύ αυτών των 4.4 εκατομμυρίων μεταναστών κατά το 2017, εκτιμήθηκαν 2.0 εκατομμύρια πολιτών τρίτων χωρών, 1.3 εκατομμύρια ατόμων με ιθαγένεια διαφορετικού κράτους-μέλους από εκείνο από το οποίο μετανάστευσαν, περίπου 1.0 εκατομμύριο ανθρώπων που μετανάστευσαν σε κράτος-μέλος της ΕΕ του οποίου είχαν την υπηκοότητα (για παράδειγμα, υπήκοοι που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό) και περίπου 11.000 ανιθαγενείς.
  • Το 2017, εκτιμήθηκαν 2.4 εκατομμύρια μετανάστες στην ΕΕ από τρίτες χώρες. Επιπλέον, 1,9 εκατομμύρια άτομα που διαμένουν προηγουμένως σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ μετανάστευσαν σε άλλο κράτος-μέλος. *

Δείτε το βίντεο

  • Ο αριθμός των ατόμων που κατοικούν σε κράτος-μέλος της ΕΕ με ιθαγένεια τρίτης χώρας την 1η Ιανουαρίου 2018 ήταν 22,3 εκατομμύρια, δηλαδή το 4,4% του πληθυσμού της ΕΕ. Επιπλέον, την 1η Ιανουαρίου 2018, 17,6 εκατομμύρια άτομα ζούσαν σε ένα από τα κράτη-μέλη με την ιδιότητα του πολίτη άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ.
  • Από τις αρχές του 21ου αιώνα, ο αριθμός των μεταναστών και των εν-κινήσει πολιτών της ΕΕ που ζουν στα σημερινά 28 κράτη-μέλη της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά περίπου 60%: από 34 εκατομμύρια (ή 6,9% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ) το 2000, αυξήθηκε σε 57 εκατομμύρια (ή 11,1% ) το 2017.
  • Μεταξύ αυτών, περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι προέρχονταν από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, ενώ 37 εκατομμύρια ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών και πολιτογραφημένοι πολίτες της ΕΕ με τόπο γέννησης εκτός της ΕΕ *.

* Eurostat, Στατιστικά στοιχεία μετανάστευσης και πληθυσμού μεταναστών (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_Immigration_to_the_EU_from_non-member_countries_was_2.4_million_in_2017)