Θεματική 1: Αξιολόγηση μέσω εργαλείων αξιολόγησης και αυλλογή εποικοδομητικών κριτικών για τον προσδιορισμό των μαθησιακών αναγκών των μαθητών

Αξιολόγηση μέσω εργαλείων αξιολόγησης και αυλλογή εποικοδομητικών κριτικών για τον προσδιορισμό των μαθησιακών αναγκών των μαθητών

Δημιουργία μιας κουλτούρας στην τάξη που ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης.

Καθιέρωση στόχων μάθησης και παρακολούθηση της προόδου του κάθε μαθητή ξεχωριστά προς αυτούς τους στόχους.

Χρήση ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών των μαθητών.

Χρήση ποικίλων προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της κατανόησης του εκπαιδευόμενου.

Εποικοδομητική κριτική σχετικά με την απόδοση των μαθητών και την προσαρμογή των οδηγιών για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

Ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία εκμάθησης.