Θεματική 1: Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το 2015 μια ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση με στόχο την αντιμετώπιση άμεσων προκλήσεων και την παροχή στην ΕΕ εργαλείων για την καλύτερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών θεμάτων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, τα σύνορα, το άσυλο και τη νόμιμη μετανάστευση. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση είναι η κύρια κατευθυντήρια γραμμή για τη διαχείριση της μετανάστευσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους οργανισμούς της ΕΕ και τα κράτη-μέλη της. Το παρόν πρόγραμμα περιλαμβάνει μια νέα μεταναστευτική υποδομή της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει νέους νόμους, νέα συστήματα συντονισμού και συνεργασίας και άμεση επιχειρησιακή και οικονομική στήριξη από την ΕΕ.

Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, η πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια είναι κρίσιμη.

Πηγή: www.pexels.com

Source: www.pexels.com

Πρόοδος-κλειδί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση *:

  • Οι παράνομες διελεύσεις στα σύνορα στην ΕΕ μειώθηκαν σε 150.000 το 2018.
  • Η δράση της ΕΕ συνέβαλε στη διάσωση ζωών: σχεδόν 760.000 διασώσεις στη θάλασσα και διάσωση περισσότερων από 23.000 μεταναστών στην Νιγηριανή έρημο από το 2015.
  • Τα Κέντρα (Hotspots) καθιερώνονται πλέον ως επιχειρησιακό μοντέλο για την γρήγορη και αποτελεσματική υποστήριξη των τοποθεσιών-κλειδιά. Πέντε Κέντρα λειτουργούν στην Ελλάδα και τέσσερα στην Ιταλία.
  • Η εσωτερική χρηματοδότηση της ΕΕ για τη μετανάστευση και τα σύνορα υπερδιπλασιάστηκε από την αρχή της κρίσης σε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, 34.700 άτομα έχουν μετεγκατασταθεί εντός της ΕΕ από την Ιταλία και την Ελλάδα, με ειδικά προγράμματα. Από το καλοκαίρι του 2018 μεταφέρθηκαν επίσης 1.103 άτομα υπό εθελοντικές μετεγκαταστάσεις.
  • Η νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνόρων και Ακτοφυλακής υποστήριξε τα κράτη-μέλη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
  • Η ΕΕ ενίσχυσε τη νομική οδό της επανεγκατάστασης των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στα κράτη-μέλη, με σχεδόν 63.000 άτομα επανεγκαταστημένα από το 2015.

* Έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες, 16.10.2019

Πρόοδος-κλειδί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση *:

  • Η ΕΕ έχει παράσχει προστασία και υποστήριξη σε εκατομμύρια πρόσφυγες σε τρίτες χώρες: Η διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία παραδίδεται επί τόπου με 90 έργα που εκτελούνται σήμερα στην Τουρκία, υποστηρίζοντας καθημερινά σχεδόν 1,7 εκατομμύρια πρόσφυγες και την οικοδόμηση νέων σχολείων και νοσοκομείων
  • Το Περιφερειακό Ταμείο Κατασχέσεων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης υλοποιεί περισσότερα από 75 έργα που παρέχουν υγεία, εκπαίδευση, μέριμνα και κοινωνικοοικονομική στήριξη σε συριακούς πρόσφυγες, εσωτερικά εκτοπισμένους και φιλοξενώντας κοινότητες σε ολόκληρη την περιοχή
  • 210 έργα σε 26 χώρες στο πλαίσιο του Ταμείου Εμπιστοσύνης της ΕΕ για την Αφρική προσφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της βασικής υποστήριξης για πάνω από 5 εκατομμύρια ευάλωτα άτομα

* Έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες, 16.10.2019