Θεματική 1: Εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων και δεξιότητες για δασκάλους και εκπαιδευτικούς (εθελοντές)

Εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων και δεξιότητες για δασκάλους και εκπαιδευτικούς (εθελοντές)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διδασκαλίας είναι συμβατές με τους στόχους και το περιεχόμενο που αναλύονται στα προγράμματα σπουδών του ιδρύματος.

 

Υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς και τους συμμετέχοντες στο μάθημα σχετικά με τη μεθοδολογία και τη διδακτική προσέγγιση.

Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διδασκαλίας είναι κατάλληλες για:

  • Πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου
  • Συμμετέχοντες
  • Επίπεδο γλώσσας και προφίλ της τάξης
  • Ανάγκες ατόμων και ομάδων.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας και η προσέγγιση που ακολουθούν αντιστοιχούν σε εκείνες που περιγράφονται στις πληροφορίες και το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος.

Σαφείς στόχοι μάθησης κοινοποιούνται στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος.

Το περιεχόμενο (θέματα, επικοινωνιακές δεξιότητες, γραμματική, λεξιλόγιο κ.λπ.) κάθε μαθήματος σχετίζεται με:

  • Το υπόβαθρο των εκπαιδευομένων
  • Τις ανάγκες εκμάθησης γλωσσών

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσπαθούν να προσαρμόσουν τα μαθήματά τους στο συγκεκριμένο προφίλ και τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου.