Θεματική 1: Εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων και δεξιότητες για δασκάλους και εκπαιδευτικούς

Εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων και δεξιότητες για δασκάλους και εκπαιδευτικούς

Τρόποι διδασκαλίας

Η χρήση της στοχευμένης γλώσσας από τους δασκάλους είναι κατάλληλη και ακριβής.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση των διαφορών μεταξύ των συμμετεχόντων στα μαθήματα που μπορεί να επηρεάσουν τη μάθησή τους, όπως το κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το επίπεδο παιδείας και ο τρόπος εκμάθησης.

Ένα υψηλό επίπεδο γλωσσικής και πολιτιστικής συνειδητοποίησης επιδεικνύεται από τους δασκάλους στα μαθήματά τους.

Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη και δίνουν χώρο για τους εκπαιδευόμενους να εφαρμόζουν την ικανότητά τους σε άλλες γλώσσες, για παράδειγμα ενθαρρύνοντας τον προβληματισμό σχετικά με διαφορετικούς τρόπους έκφρασης σχετικών εννοιών σε διάφορες γλώσσες.

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνικών και οργανώνουν τους συμμετέχοντες σε διαφορετικές ομάδες εργασίας ή ζεύγη όταν αρμόζει και διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις αλλαγές της δραστηριότητας

Οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν την ικανότητα:

  • Να παρουσιάσουν μοντέλα και παραδείγματα στη γλώσσα-στόχο και να δώσουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα και τον πολιτισμό όταν χρειάζεται
  • Να οργανώνουν και να αποστέλλουν χρήσιμες γλωσσικές και επικοινωνιακές πρακτικές
  • Να ισορροπούν τις ανάγκες της ομάδας και των ατόμων
  • Να λαμβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά στις συνεδριάσεις τους

Υπάρχει μια φιλική και σίγουρη σχέση μεταξύ μαθητών και δασκάλων/εκπαιδευτικών

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι βελτιώσεις στην επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών δείχνουν ότι προχωρούν.