Θεματική 1: Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Οι εκπαιδευτές (εθελοντές εκπαιδευόμενοι), προτείνεται να ακολουθήσουν μια διαδραστική προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή, η οποία ενσωματώνει διαφορετικούς τρόπους μάθησης, προκειμένου οι τελικοί συμμετέχοντες (μετανάστες) να αναπτύξουν δεξιότητες γραμματισμού  στην ελληνική γλώσσα.

Ο πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να ενθαρρύνει τη συμμετοχή, να προωθήσει μια ατμόσφαιρα ανταλλαγής, και να εμπλέξει ουσιαστικά τους μαθητές μέσα από τη βιωματική μάθηση. Στην ίδια κατεύθυνση, να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ένταξης, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά και να μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασης.

Η βιωματική και συμμετοχική εκπαίδευση προτείνεται ως μια αποτελεσματική προσέγγιση για τη μάθηση, εστιάζοντας στις δεξιότητες και τις στάσεις και όχι απλώς στην παροχή πληροφοριών. Το να δίνονται στους μαθητές πολλές, απλές ευκαιρίας να εκφραστούν, θεωρείται κλειδί για τη μαθησιακή διαδικασία.