Θεματική 1: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης

Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης

  • Κατανοήστε το σωστά
  • Επικεντρωθείτε στον μαθητευόμενο
  • Να είστε ανοιχτοί και υπεύθυνοι
  • Λειτουργήστε δίκαια και αναλογικά
  • Κάντε τα πράγματα σωστά
  • Αναζητήστε συνεχή βελτίωση