Δραστηριότητα 1

Μέρος Progress
0% Oλοκληρωμένο

Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες τις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταναστών;
  • Πιστεύουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για όλους τους μετανάστες;
  • Ποια ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να ονομάσουν;
  • Μπορούν να ονομάσουν οποιαδήποτε διεθνή όργανα σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών;
  • Ποια πιστεύουν ότι είναι τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων;

Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτής δεν ελέγχει τις απαντήσεις αλλά ζητά από τους συμμετέχοντες να βρουν τις απαντήσεις τους αργότερα. *

Μετά από αυτό, ο εκπαιδευτής προβάλλει τα παρακάτω βίντεο:

Πηγή: www.pexels.com

Δείτε το βίντεο

Δείτε το βίντεο

Σημείωση: Συνιστάται στον εκπαιδευτή να τονίζει ότι οι μετανάστες, όπως και οι άλλοι πολίτες, υποχρεούνται να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία, η πρόσβασή τους σε δικαιώματα μπορεί να εξαρτάται από κανόνες και κανονισμούς – όπως το καθεστώς διαμονής τους – που δεν επηρεάζουν το συνολικό πληθυσμό.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η κατανόηση της πολυπλοκότητας όσον αφορά την πρόσβαση των μεταναστών σε ορισμένα δικαιώματα δεν σημαίνει ότι οι μετανάστες απολαμβάνουν μια μορφή προτιμησιακής / ειδικής μεταχείρισης.

Good practices in migrant integration: trainee’s manual, OSCE, 2018 (https://www.osce.org/odihr/393527?download=true)