Μέρος 1 Εισαγωγικό επίπεδο 1

Ενότητα 1

Οι μαθητές αναμένεται να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αναφέρονται στη συνέχεια, για να αναγνωρίσουν ένα απλό μαθηματικό πρόβλημα και να βρουν τη λύση. Ένα απλό μαθηματικό πρόβλημα είναι αυτό επιλύεται μέσω ενός βήματος ή μιας διαδικασίας.

Χρήση αριθμών και του συστήματος αριθμών – ακέραιοι αριθμοί

Διαβάστε, γράψτε, παραγγείλετε και συγκρίνετε αριθμούς έως και 20

Αναγνωρίστε και ερμηνεύστε τα σύμβολα +, – και = κατάλληλα

Χρήση κοινών μέτρων/μονάδων μέτρησης, σχημάτων και χώρου

Αναγνωρίστε νομίσματα και χαρτονομίσματα και γράψτε τα σε αριθμούς με σωστά σύμβολα

Διαβάστε (12ωρα) ψηφιακά και αναλογικά ρολόγια σε ώρες

Χρησιμοποιήστε καθημερινό λεξιλόγιο για να περιγράψετε θέση και κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω, κάτω και πάνω.

Χειρισμός πληροφοριών και δεδομένων

Διαβάστε αριθμητικές πληροφορίες από λίστες

Διαβάστε και σχεδιάστε απλούς πίνακες και διαγράμματα, όπως έναν πίνακα απογραφής/καταμέτρησης και ένα διάγραμμα/γράφημα τμημάτων.