Μέρος 4 Επίλυση προβλημάτων

Ενότητα 4

Πηγή: www.gettyimages.com

Η παρούσα ενότητα παρέχει στους εκπαιδευτές (εθελοντές εκπαιδευόμενους) βασικές οδηγίες, εργαλεία, στρατηγικές, προσεγγίσεις, τεχνικές μάθησης και μεθοδολογίες για την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων των τελικών συμμετεχόντων στους ακόλουθους τομείς:

  • Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων
  • Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών για την επίλυση προβλημάτων