Μέρος 4 Παραδείγματα ΕΕ/Εθνικών παρεμβάσεων για τους μετανάστες

Διδακτική μεθοδολογία:

Οι εκπαιδευτές ενθαρρύνονται να:

  • Να εισαγάγουν στους εκπαιδευόμενους τα όργανα της ΕΕ που ασχολούνται με τη μετανάστευση, παράλληλα με την αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευόμενοι με πρωτοβουλίες και ευαισθητοποίηση της ΕΕ σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης.
  • Να προσαρμόσουν και να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο σύμφωνα με το θεματικό πλαίσιο των χωρών των μαθητευόμενων, προσφέροντας επιπλέον υλικό ανάγνωσης.

Πηγή: www.pexels.com

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ορισμένες πολιτικές και οδηγίες, οι οποίες αναθεωρούνται συνεχώς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν διάφορα ζητήματα μετανάστευσης, όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό, την κοινωνική ένταξη κ.λπ.

Η σημερινή προσέγγιση συνίσταται στη θέσπιση τομεακής νομοθεσίας, ανά κατηγορία μεταναστών, προκειμένου να θεσπιστεί μια τακτική μεταναστευτική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ.

Τον Ιούνιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θεσπίζει ένα πλαίσιο πολιτικής μαζί με πρακτικά βήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη των 20 εκατομμυρίων υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ.

Τα υφιστάμενα μέσα περιλαμβάνουν:

Πηγή: www.pexels.com