Μέρος 3 Τι σημαίνει η νομοθεσία της ΕΕ για τους ίδιους τους μετανάστες;

Διδακτική μεθοδολογία:

Οι εκπαιδευτές καλούνται να εισαγάγουν κάθε συγκεκριμένο θέμα στους εκπαιδευόμενους, μέσω:

  • Παρουσίασης του κύριου νομικού πλαισίου που καθορίζει τα δικαιώματα και τις ευθύνες των μεταναστών. Συνιστάται ιδιαίτερα στους εκπαιδευτές να αποκτήσουν μια προ-γνώση πάνω σε αυτό το υλικό για να εξοικειωθούν με το θέμα.
  • Προβολής των βίντεο που παρέχονται σε αυτή τη μονάδα, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν καλύτερα οι εκπαιδευόμενοι με το θέμα και να διευκολυνθεί η συζήτηση για τα δικαιώματα και τις ευθύνες.
  • Ενθάρρυνσης της συζήτησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες και στη συνέχεια παροχής σχολίων σύμφωνα με το εκπαιδευτικό υλικό.
  • Εφαρμογή των δραστηριοτήτων που παρέχονται στο τέλος αυτής της ενότητας, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται σε αυτές τις δραστηριότητες, για την εκτέλεση του Μέρους 3.

Πηγή: www.pexels.com

Οι μετανάστες απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα με όλα τα πρόσωπα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς σε ένα κράτος.

Το ζήτημα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μεταναστών δεν είναι μόνο σημαντικό από νομική άποψη, αλλά και από πρακτικής άποψης.

Συνδέεται στενά με την ένταξη των μεταναστών, την κοινωνική συνοχή, καθώς και με την προσέγγιση της κοινωνίας υποδοχής στο μεταναστευτικό.

Η επιτυχής ολοκλήρωση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που περιλαμβάνει την αμοιβαία προσαρμογή των μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής, καθώς και την ισότητα και την καλή ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Πηγή: www.pexels.com

Μέρος Περιεχόμενο
0% Oλοκληρωμένο 0/1 Steps