Μέρος 3 Εισαγωγικό επίπεδο 3

Ενότητα 3

Εισαγωγή

Η παρούσα ενότητα θα προσφέρει στους εκπαιδευτές (εθελοντές εκπαιδευόμενους) βασικές κατευθύνσεις, εργαλεία, στρατηγικές, προσεγγίσεις, τεχνικές και μεθοδολογίες, ώστε οι τελικοί συμμετέχοντες (μετανάστες) να αναπτύξουν δεξιότητες γραμματισμού στην Ελληνική γλώσσα, όσον αφορά τους ακόλουθους τομείς:

Ακρόαση και επικοινωνία. Συγκεκριμένα, οι τελικοί συμμετέχοντες (μετανάστες) θα μπορούν να:

 • προσδιορίσουν και να αντλήσουν σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες μέσα από απλές προτάσεις/εξηγήσεις.
 • υποβάλλουν αιτήματα και συνοπτικές ερωτήσεις χρησιμοποιώντας κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
 • ακούσουν και να απαντήσουν κατάλληλα σε διαφορετικές απόψεις, τηρώντας τις συμβάσεις και τη εναλλαγή ρόλων.
 •  

Ανάγνωση. Συγκεκριμένα, οι τελικοί συμμετέχοντες (μετανάστες) θα μπορούν να:

 • διαβάσουν σωστά μεγάλες λέξεις.
 • αναγνωρίσουν, κατανοήσουν και αντλήσουν βασικά σημεία και ιδέες μέσα από κείμενα
 • κατανοήσουν τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και να τα χρησιμοποιήσουν για να εντοπίσουν σχετικές πληροφορίες.
 •  

Γραφή – ορθογραφία, σημεία στίξης και γραμματική. Συγκεκριμένα, οι τελικοί συμμετέχοντες (μετανάστες) θα μπορούν να:

 • χρησιμοποιήσουν σωστά ένα εύρος σημείων στίξης.
 • σχηματίσουν προτάσεις με ανώμαλο πληθυντικό.
 • χρησιμοποιούν σωστά τη γραμματική & να συλλαβίζουν σωστά μεγάλες λέξεις.

Source: www.gettyimages.com