Μέρος 2 Σύγχρονες μεταναστευτικές ροές

Διδακτική μεθοδολογία:

Οι εκπαιδευτές καλούνται να εισαγάγουν κάθε συγκεκριμένο θέμα στους εκπαιδευόμενους, μέσω:

 • Παροχής επισκόπησης των γενικών δεδομένων, στατιστικών στοιχείων και ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στην ΕΕ από τρίτες χώρες – Στατιστικά στοιχεία
 • Παρουσίασης των τάσεων του μεταναστευτικού πληθυσμού
 • Παροχής βασικών όρων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με την παγκόσμια μετανάστευση, προκειμένου να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα του προβλήματος
 • Προβολής των προσφερόμενων βίντεο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν καλύτερα οι εκπαιδευόμενοι με το θέμα και να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Πηγή: www.pexels.com

Τα δεδομένα των μεταναστευτικών ροών καταγράφουν τον αριθμό των εισερχομένων και εξερχομένων μεταναστών (εισροή και εκροή) μιας χώρας κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, όπως ενός έτους. Τα στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές είναι απαραίτητα για την κατανόηση των παγκόσμιων μοτίβων μετανάστευσης και για το πώς διάφοροι παράγοντες και πολιτικές στις χώρες προέλευσης και υποδοχής μπορεί να σχετίζονται με τις ροές *.

Η ΕΕ έχει ενσωματώσει διάφορους κανόνες και πλαίσια πολιτικής για τη διαχείριση των ροών νόμιμης μετανάστευσης για:

 • Αιτούντες ασύλου
 • Εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης
 • Φοιτητές και ερευνητές
 • Εποχιακούς εργαζόμενους
 • Οικογενειακή επανένωση

Όσον αφορά τις άλλες μεταναστευτικές ροές, η ΕΕ έχει υιοθετήσει:

 • Κοινούς κανόνες για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου
 • Μια απόφαση για τη μετεγκατάσταση χιλιάδων αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία
 • Συμφωνίες επανεισδοχής για την επιστροφή των παράνομων μεταναστών

Πηγή: www.pexels.com