Μέρος 1 Εισαγωγικό επίπεδο 1

Ενότητα 1

Εισαγωγή

Η παρούσα ενότητα θα προσφέρει στους εκπαιδευτές (εθελοντές εκπαιδευόμενους) βασικές οδηγίες, εργαλεία, στρατηγικές, προσεγγίσεις, τεχνικές και μεθοδολογίες μάθησης, ώστε οι τελικοί συμμετέχοντες (μετανάστες) να μπορούν να μιλούν, να ακούνε και να επικοινωνούν, να διαβάζουν και να γράφουν με σαφήνεια, ακρίβεια, αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα στην ελληνική γλώσσα. Οι ακόλουθες υποενότητες θα καλυφθούν:

Ακρόαση και επικοινωνία:

  • Πείτε τα γράμματα του αλφαβήτου
  • Ακολουθήστε απλές οδηγίες, ζητώντας τους να επαναλάβουν αν είναι απαραίτητο
  • Κάντε σαφείς δηλώσεις σχετικά με βασικές πληροφορίες και επικοινωνήστε συναισθήματα και απόψεις για απλά θέματα

Ανάγνωση:

  • Διαβάστε σωστά βασικές λέξεις
  • Διαβάστε απλές προτάσεις που περιέχουν μία δευτερεύουσα πρόταση
  • Κατανοήστε ένα σύντομο κείμενο πάνω σε ένα απλό θέμα
  •  

Γραφή – ορθογραφία, στίξη και γραμματική:

  • Χρησιμοποιήστε στίξη σε απλές προτάσεις και βάλτε κεφαλαίο γράμμα και τελεία
  • Χρησιμοποιήστε πεζά γράμματα όταν δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε κεφαλαία γράμματα

Συλλαβίστε σωστά βασικές λέξεις

Source: www.gettyimages.com