Ενότητα 5

Μαθησιακοί στόχοι

Ο βασικός στόχος της ενότητας είναι να παρέχει στους εθελοντές βασικές δεξιότητες και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να εκπαιδεύσουν τους μετανάστες στα βασικά μαθηματικά του πρώτου εισαγωγικού επιπέδου.

Οι στόχοι της διδασκαλίας των μαθηματικών είναι να ενθαρρύνουν και να επιτρέψουν στους μαθητές τα εξής: να αναγνωρίσουν ότι τα μαθηματικά διαπερνούν τον κόσμο γύρω μας, να εκτιμούν τη χρησιμότητα, τη δύναμη και την ομορφιά των μαθηματικών, να απολαμβάνουν τα μαθηματικά και να αναπτύσσουν υπομονή και επιμονή κατά την επίλυση προβλημάτων, να κατανοούν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γλώσσα, τα σύμβολα και τη σημειογραφία των μαθηματικών, να αναπτύσσουν μαθηματική περιέργεια και να χρησιμοποιούν επαγωγικό και παραγωγικό/αφαιρετικό συλλογισμό κατά την επίλυση προβλημάτων, να αποκτούν αυτοπεποίθηση στη χρήση των μαθηματικών για να αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα σε πραγματικές καταστάσεις, να αναπτύσσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση των σπουδών στα μαθηματικά, να αναπτύσσουν αφηρημένη, λογική και κριτική σκέψη και την ικανότητα κριτικού αναστοχασμού πάνω στη δουλειά τους και το έργο των άλλων, να αναπτύσσουν μια κριτική εκτίμηση όσον αφορά τη χρήσης της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στα μαθηματικά, να εκτιμούν τη διεθνή διάσταση των μαθηματικών και τις πολυπολιτισμικές και ιστορικές τους διαστάσεις και προοπτικές.

Παρακολουθήστε το Video 1 και Video 2 για να μάθετε περισσότερα!

Video 1

Video 2

Ενότητα Περιεχόμενο

Επέκταση όλων